ОПТИМIЗАЦIЯ ПСИХIЧНОГО СТАНУ ДIТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВIТНIМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ СПЕЦIАЛЬНОЇ ШКОЛИ

  • Олена ЧЕБОТАРЬОВА
  • Наталiя НIКУЛЕНКОВА
Ключові слова: особливi освiтнi потреби, дiти з порушеннями iнтелектуального розвитку, шкiльна освiта, спецiальна школа, психiчний розвиток.

Анотація

У статтi розкривається актуальнiсть проблеми оптимiзацiї психiчного стану дiтей шкiльного вiку з
рiзним ступенем порушення iнтелектуального розвитку. Представлено аналiз лiтературних джерел,
нормативних документiв та сучасних вiтчизняних дослiджень щодо проблем органiзацiї навчан-
ня дiтей з особливими освiтнiми потребами в умовах воєнного стану в країнi. Окреслено новiтнi
тенденцiї у сферi вiтчизняної шкiльної освiти дiтей з особливими потребами на сучасному етапi, що
передбачають запровадження Концепцiї Нової української школи, Державного стандарту початко-
вої та базової середньої освiти, прiоритетнiсть вчасного виявлення проблем психiчного розвитку та
комплексної допомоги дiтям з порушеннями психофiзичного розвитку.
Охарактеризовано проблеми органiзацiї, навчально-методичного забезпечення навчання дiтей з
порушеннями iнтелектуального розвитку, необхiднiсть створення ефективної системи психолого-
педагогiчного супроводу дiтей та їхнiх родин в умовах кризових викликiв; наявнiсть певних
психофiзичних обмежень у дiтей зi складними порушеннями розвитку.
Репрезентовано сучаснi практики гармонiзацiї психiчного стану учнiв з порушеннями
iнтелектуального розвитку у спецiальнiй школi №16 м. Києва, яка є науково-експериментальним
майданчиком вiддiлу освiти дiтей з порушеннями iнтелектуального розвитку Iнституту спецiальної
педагогiки i психологiї iменi Миколи Ярмаченка НАПН України.
Висвiтлено питання органiзацiї, забезпечення комплексного корекцiйно-розвивального та
реабiлiтацiйного впливу на психiчний розвиток дiтей з метою соцiальної адаптацiї та форму-
вання життєво необхiдних навичок. Акцентується увага на важливостi злагодженої роботи усiх
фахiвцiв закладу, що передбачає залучення педагогiв, батькiв, створення умов для постiйного
удосконалення освiтнього процесу. Передумовами стратегiї розвитку закладу є дiєва система ме-
тодичної, корекцiйно-розвивальної роботи, реабiлiтацiйнi заходи, психолого-соцiальний супровiд,
нацiонально-патрiотичне виховання, органiзацiя роботи з батьками. Представлено перспективи по-
дальшого дослiдження з окресленої проблематики.

Посилання

Особлива дитина: навчання і виховання. №4(108). 2022. С. 48-57
Опубліковано
2022-12-23
Як цитувати
ЧЕБОТАРЬОВА, О., & НIКУЛЕНКОВАН. (2022). ОПТИМIЗАЦIЯ ПСИХIЧНОГО СТАНУ ДIТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВIТНIМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ СПЕЦIАЛЬНОЇ ШКОЛИ. Особлива дитина: навчання і виховання, 108(4), 48-57. https://doi.org/10.33189/ectu.v108i4.121

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають