Керівництво для авторів

Умови подання і опублікування рукописів

Перед надсиланням статті до редакції автор має її ретельно перевірити й повністю відредагувати!

За умовами редакційної політики Журналу, автор / співавтори можуть опублікувати лише одну статтю в поточному випуску.

Під час подання рукопису до Журналу автори повинні підтвердити його відповідність усім встановленим вимогам, вказаним нижче. У разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог, редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

До друку приймаються статті українською та англійською мовами, що відповідають проблематиці Журналу.

Стаття не повинна бути раніше опублікована, а також не подана на розгляд і публікацію до іншого видання, в тому числі іншими мовами.

Якщо стаття написана англійською мовою, необхідно надати до Редакції її переклад українською мовою.

Файл має бути названий прізвищем автора, наприклад, Іваненко_стаття та надсилається у форматі Microsoft Word з розширенням .doc, .docx

Стаття подається на електронну скриньку csnukr@ispukr.org.ua

 Статті приймаються до друку після перевірки на плагіат та подвійного сліпого (анонімного) рецензування незалежними експертами та оплати вартості публікації. В разі відхилення статті редакцією через виявлення понад 20% неоригінального тексту та відмови або неспроможності автора усунути такий недолік, авторові повертається не більше як 50% вартості публікації.

Редакція не вступає з авторами у змістовне обговорення статей, переписку з технології написання й оформлення наукових публікацій і не займається доведенням статті до необхідного науково-методологічного рівня.

Разом із статтею подаються окремими файлами у форматі Microsoft Word з розширенням .doc, .docx:

 • авторська довідка: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, адреса електронної пошти, контактні телефони (наприклад, Іваненко_авторська довідка);

 • підписана автором форма (наприклад, Іваненко_форма про конфлікт інтересів) про ознайомлення з Положенням про конфлікт інтересів. Ознайомитись з нею та завантажити форму можна тут Положення про конфлікт інтересів.

 • квитанція про оплату публікації.

 

Вимоги до оформлення статей

Загальні вимоги:

 1. Мова рукопису: українська, англійська.

 2. Обсяг основного тексту статті (без анотацій та літератури) має становити не менше 12 сторінок (0,5 др. арк.) Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 21 сторінки (разом із анотаціями, таблицями, графіками та літературою).

 3. Текст має бути набраний у текстовому редакторі MS

 4. Параметри сторінки: формат А4, всі поля – 2 см, відступ абзацу – 1 см, вирівнювання за шириною, без колонтитулів та нумерації сторінок.

 5. Шрифт основного тексту Times New Roman, звичайний, кегель (розмір) 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Текст набирається без переносів.

 6. Авторські акценти виділені курсивом, підкреслення не допускаються;

 7. Не здійснювати ущільнення або розрідження інтервалів між літерами;

 8. Не відбивати абзаци табуляціями або багаторазовими пробілами;

 9. Використовувати лапки формату « »;

 10. При наборі тексту слід розрізняти символи тире «-» та дефісу «»;

 11. Між ініціалами та прізвищем ставиться нерозривний пробіл (Ctrl+Shift+пробіл);

 12. Використовувати лише графічні елементи, виконані у графічних редакторах із високою якістю деталей.

 

Видавниче оформлення структурних елементів статті:

 1. Індекс УДК (14 пт, вирівнювання по лівому краю, без відступів першого рядка).

 2. Нижче через рядок – Ім’я та прізвище автора (ів) (розгорнуто, вирівнювання по лівому краю, напівжирний шрифт, 12 пт) українською мовою.

Важливо! Прізвища та імена авторів вказуються так, як вони зазначені в документах, що посвідчують особу (наприклад, Анна або Ганна). Якщо подання результатів дослідження у статті не пов’язане із широким експериментальним впровадженням на національному або міжнародному рівні, а кількість авторів перевищує чотири особи, необхідно в розділі МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ обґрунтувати особистий внесок кожного автора. Під час рецензування прізвища авторів будуть видалені.

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно вимог редакційної етики у списку авторів, мають бути вказані особи, якими зроблено істотний внесок у наукове дослідження, подане у статті. Академічний статус, посада або інший показник старшинства не повинні визначати порядок у цьому списку; порядок авторів має зазначити відносне лідерство та величину внеску дослідників у дану наукову роботу. 

Автором рукопису вважається дослідник, що брав участь в усіх наступних етапах підготовки статті:

 • формулювання ідеї проведення дослідження та постановка проблеми і цілей дослідження;

 • розробка концепції та дизайну рукопису, збір даних, їх аналіз та інтерпретацію;

 • складання статті або її критичний науковий огляд і коригування;

 • затвердження фінальної версії до публікації.

Кожен автор несе відповідальність за зміст статті. Якщо робота виконана великою групою науковців, у список авторів необхідно включити осіб, що відповідають вищевказаним критеріям та додати назву групи.

Фінансування дослідження або загальний нагляд за роботою групи не є авторством.

Зміна авторів. Якщо в проміжок часу від подання рукопису до моменту його публікації з будь-яких причин до списку авторів необхідно внести зміни, автор, що депонує рукопис, повинен зв’язатись із редакцією та вказати причину змін.

 1. Науковий ступінь, вчене звання, посада (вирівнювання по лівому краю, 12 пт) українською мовою.

 2. E-mail (вирівнювання по лівому краю, 12 пт).

 3. ORCID ID (вирівнювання по лівому краю, 12 пт).

 4. Researcher ID (вирівнювання по лівому краю, 12 пт).

 5. Scopus ID, якщо автор має (вирівнювання по лівому краю, 12 пт).

 6. Нижче через рядок – Ім’я та прізвище автора (ів), науковий ступінь, вчене звання, посада англійською мовою.

 7. Нижче через рядок – Місце роботи: назва установи, населеного пункту, країни, у наступному рядку – повна поштова адреса з індексом українською мовою (вирівнювання по лівому краю, 12 пт). Нижче через рядок – англійською мовою.

Важливо! Будь ласка, зазначайте офіційну назву установи, яка зазначена на її веб-сайті!

 1. Нижче через рядок – Назва статті (12 пт, напівжирний шрифт, прописні літери, абзац без відступів першого рядка, вирівнювання по центру) українською мовою, нижче через рядок – англійською.

 2. Нижче через рядок – Анотація українською та англійською мовами. Слова «Анотація.», «Abstract.» (без лапок, напівжирний шрифт, 12 пт). Далі в тому ж рядку – анотація статті відповідною мовою (шрифт звичайний, по ширині, 12 пт). Між анотаціями розрив в один рядок.

Анотації мають бути обсягом не менше 1800 та не більше 2300 знаків без пробілів.

У анотаціях, згідно з вимогами міжнародних наукометричних баз, необхідно відобразити такі елементи:

 • Мета статті.

 • Методи / методики дослідження (або Процедура дослідження).

 • Результати.

 • Висновки.

Анотація як скорочена форма представлення наукового тексту, має бути інформативною, зрозумілою, чітко і логічно викладеною. Призначення анотації – привернути увагу читача і зацікавити його до прочитання всієї статті. У тексті анотації не варто використовувати загальні фрази, а також вказувати несуттєві деталі й загальновідомі положення. Методологію доцільно описувати в тому випадку, якщо вона відрізняється новизною або представляє інтерес з точки зору даної роботи. Перевага в анотації надається новим результатам та даним довгострокового значення, важливим відкриттям, висновкам, що спростовують існуючі теорії, а також даним, що, на думку автора, мають практичне значення.

Слід уникати прямих повторів будь-яких фрагментів роботи. Назва статті не повинна дублюватися в тексті анотації. Не рекомендовано включати в анотацію таблиці, малюнки, схеми, діаграми і формули, використовувати скорочення та умовні позначення, крім загальновживаних. Якщо скорочення все ж вводяться, то при першому вживанні необхідно дати їх розшифровку.

 1. Фраза «Ключові слова:» (без лапок, 12 пт, напівжирний, курсив). Далі в тому ж рядку – від 3 до 6 ключових понять дослідження, розділених знаком «;» (12 пт, шрифт звичайний, вирівнювання по ширині, відступи справа і зліва – 1 см).

З метою підвищення цитування та кращого розпізнавання пошуковими системами статті не рекомендуємо використовувати ключові поняття, що представлені одним словом або реченням.

Важливо! Всі переклади англійською мовою (дані про авторів, назви статті, анотації, ключових слів і т.д.) повинні бути виконані професійно і грамотно. Після україномовної версії необхідно залишати один порожній рядок. Редакція журналу не надає послуг із перекладу.

 1. Нижче через два рядка – Основний текст статті (шрифт звичайний, 14 пт). Він повинен складатися з наступних розділів (змістових елементів, які у тексті мають бути виділені жирним шрифтом.):

 • Актуальність дослідження (здійснюється постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями).

 • Аналіз попередніх досліджень і публікацій (у яких започатковано розв’язання даної проблеми та на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття).

 • Мета статті (постановка завдання).

 • Методи дослідження або Процедура дослідження.

 • Результати дослідження (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів).

 • Висновки та перспективи подальших досліджень.

У статтях, що написані англійською мовою, необхідно виділити такі елементи: Introduction, Analysis of relevant research, Aim of the Study, Research Methods, Results, Conclusions.

 1. Упорядкування списку використаних джерел (оформлюються за стилем АРА).

Кожне джерело, процитоване в роботі, має з'явитися у списку. Так само, кожен запис у списку має бути згаданим в тексті роботи.

Підзаголовок «ЛІТЕРАТУРА» і «REFERENCES» (без лапок, окремий абзац, відступи: перед 24, після – 12, напівжирний шрифт, 12 пт, прописними літерами, вирівнювання по центру);

Джерела подаються мовою оригіналу, нумеруються й зазначаються в переліку у порядку їх згадування в тексті;

Список використаних джерел рекомендуємо складати не більше ніж з 20 найменувань (шрифт – 12 пт).

Цитування та внутрішньотекстове посилання на літературні джерела здійснюються за стилем АРА (наприклад: Петренко, 2008; Петренко & Сидоренко, 2015; Smith, Grimm & Shell, 2017); якщо відома сторінка джерела, то вона подається через двокрапку (наприклад: Петренко, 2008: 125).

У змісті статті при перерахуванні прізвищ учених необхідно обов'язково вказувати рік (роки) праці (праць), які аналізує автор статті, й «виносити» відповідні джерела до списку літератури. Наприклад: Розуміння мовлення (тексту) є предметом психолінгвістичних досліджень вітчизняних і зарубіжних учених (Ахутина, 2005, 2016; Залевская, 2005; Леонтьев, 1999; Новиков, 1999, 2007; Знаков, 2005; Чепелєва, 1992, 2015; Foucart, Romero-Rivas & Costa, 2016; Hubers, Snijders & Hoop, 2016; Bitan, Kaftory, Meiri-Leib, Eviatar & Peleg, 2017; Bosco & Gabbatore, 2017; de Freitas, Peruzzi & Deacon, 2018; Houghton, 2018 та ін.).

 1. Перекладений і транслітерований латиницею список використаних джерел:

 • підзаголовок «REFERENCES» (без лапок, окремий абзац, відступи: перед 24, після – 12, напівжирний шрифт, 12 пт, прописними літерами, вирівнювання по центру);

 • прізвища авторів та власні назви журналів і видавництв − транслітеруються латиницею;

 • назви статей, конференцій – перекладаються англійською мовою;

 • після кожного джерела необхідно в дужках вказати мову оригіналу, наприклад (in Ukrainian) або (in English);

 • іноземні джерела подаються у списку, але залишаються без змін.

Важливо! Прізвища та імена авторів вказуються і транслітеруються латиницею з мови, на якій вони вказані в документах, що засвідчують особу!

Аби уникнути помилок при транслітерації, слід користуватися окремим он-лайн сервісом:

з української мови – http://ukrlit.org/transliteratsiia

Для оформлення списку джерел можна використовувати автоматизований сервіс для посилань у статтях, текстовий процесор MS WORD, а також скористатися функціями EndNote з WoS.

 1. Нижче, через рядок після «References», потрібно зазначити: «Матеріал надійшов до редакції __.__.202_ р.» (без лапок, 14 пт, курсив, напівжирний шрифт, вирівнювання справа).

 

Форматування окремих об’єктів:

Підзаголовок першого рівня (окремий рядок, напівжирний шрифт, вирівнювання зліва, відступ 1 см)

Підзаголовок другого рівня (окремий рядок, напівжирний шрифт, курсив, вирівнювання зліва, відступ 1,5 см)

Усі ілюстрації, таблиці і т.п. мають бути розташовані безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці (не наприкінці статті).

Списки

Списки оформлюються наступним чином:

 • нумеровані – «1.», «1)», «a)», «VI.»;

 • марковані – « – », «•».

Таблиці

Таблиці нумеруються, вирівнювання по центру, без відступів. Підпис «Таблиця 1»: курсив, вирівнювання справа. Формат назви таблиці: вирівнювання по центру, напівжирний, положення – над таблицею. Після таблиці необхідно залишити один порожній рядок. Наприклад:

Таблиця 1

Дидактичні можливості використання вебінар орієнтованих платформ

Дидактичні завдання

Засоби вебінар орієнтованої платформи

Повідомлення навчальної інформації, ілюстрація пояснень вчителя

-         аудіо-, відеоконференція

-