Інструкція авторам

Подати статтю до журналу можна двома способами.

 1. Скористайтесь посиланням на сторінці подання
 2. Надішліть Вашу статтю та всі матеріали на нашу електронну адресу: logojuli@i.ua

 

 Щоби подати статю, підготуйте та надішліть нам:

- авторську довідку (завантажити зразок)
- скановану копію підписки журналу «Особлива дитина: навчання і виховання» (http://www.pedpresa.com.ua);
- оформлений відповідно до Правил оформлення рукопис статті

  

Загальні правила оформлення рукописів

 • Стаття надсилається у форматі Microsoft Word з розширенням .doc, .docx або .rtf.
 • Назва файлу відповідає прізвищу автора – наприклад, Василенко_стаття.
 • Мова публікації: українська або англійська.
 • Обсяг статті: 12 – 21 сторінок (разом із анотаціями, таблицями, графіками і літературою).
 • Оформлення статті:

- поля: зверху і знизу – 2,5 см, зліва – 3 см, праворуч – 1,5 см; вирівнювання за шириною, без колонтитулів та нумерації сторінок;
- шрифт – Times New Roman, кегль – 14, інтервал 1,5, абзацний відступ – 1,25;
- авторські акценти виділені курсивом, підкреслення не допускаються;
- всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, після відповідного посилання;
- всі ілюстрації (рисунки, схеми, малюнки тощо) мають бути чіткими і розбірливими.

 • Текст набирається без переносів.
 • Не здійснювати ущільнення або розрідження інтервалів між літерами;
 • Не відбивати абзаци табуляціями або багаторазовими пробілами;
 • Використовувати лапки формату « »;
 • При наборі тексту слід розрізняти символи тире «-» та дефісу «–»;
 • Між ініціалами та прізвищем ставиться нерозривний пробіл (Ctrl+Shift+пробіл);
 • Використовувати лише графічні елементи, виконані у графічних редакторах із високою якістю деталей.

 

Структура статті

 • Індекс УДК (14 пт, вирівнювання по лівому краю, без відступів першого рядка).
 • Нижче через рядок – Ім’я та прізвище автора (-ів)(розгорнуто, вирівнювання по лівому краю, напівжирний шрифт, 12 пт) українською мовою.
 • Науковий ступінь, вчене звання, посада (вирівнювання по лівому краю, 12 пт) українською мовою.
 • E-mail(вирівнювання по лівому краю, 12 пт).
 • ORCIDID(вирівнювання по лівому краю, 12 пт).
 • Researcher ID(вирівнювання по лівому краю, 12 пт).
 • Scopus ID, якщо автор має (вирівнювання по лівому краю, 12 пт).
 • Нижче через рядок – Ім’я та прізвище автора (ів), науковий ступінь, вчене звання, посадаанглійською мовою.
 • Нижче через рядок – Місце роботи: назва установи, населеного пункту, країни, у наступному рядку – повна поштова адреса з індексом українською мовою (вирівнювання по лівому краю, 12 пт). Нижче через рядок – англійською мовою.
 • Нижче через рядок – Назва статті(12 пт, напівжирний шрифт, прописні літери, абзац без відступів першого рядка, вирівнювання по центру) українською мовою, нижче через рядок – англійською.
 • Нижче через рядок – Анотація українською та англійською мовами.Слова «Анотація.», «Abstract.» (без лапок, напівжирний шрифт, 12 пт). Далі в тому ж рядку – анотація статті відповідною мовою (шрифт звичайний, по ширині, 12 пт). Між анотаціями розрив в один рядок.

Анотації мають бути обсягом не менше 1800 та не більше 2300 знаків без пробілів.

У анотаціях, згідно з вимогами міжнародних наукометричних баз, необхідно відобразити такі елементи:

 • Мета статті.
 • Методи / методики дослідження (або Процедура дослідження).
 • Результати.
 • Висновки.

Анотація як скорочена форма представлення наукового тексту, має бути інформативною, зрозумілою, чітко і логічно викладеною. Призначення анотації – привернути увагу читача і зацікавити його до прочитання всієї статті. У тексті анотації не варто використовувати загальні фрази, а також вказувати несуттєві деталі й загальновідомі положення. Методологію доцільно описувати в тому випадку, якщо вона відрізняється новизною або представляє інтерес з точки зору даної роботи. Перевага в анотації надається новим результатам та даним довгострокового значення, важливим відкриттям, висновкам, що спростовують існуючі теорії, а також даним, що, на думку автора, мають практичне значення.

Слід уникати прямих повторів будь-яких фрагментів роботи. Назва статті не повинна дублюватися в тексті анотації. Не рекомендовано включати в анотацію таблиці, малюнки, схеми, діаграми і формули, використовувати скорочення та умовні позначення, крім загальновживаних. Якщо скорочення все ж вводяться, то при першому вживанні необхідно дати їх розшифровку.

 • Фраза «Ключові слова:»(без лапок, 12 пт, напівжирний, курсив). Далі в тому ж рядку – від 3 до 6 ключових понять дослідження, розділених знаком «;» (12 пт, шрифт звичайний, вирівнювання по ширині, відступи справа і зліва – 1 см).

Важливо! Всі переклади англійською мовою (дані про авторів, назви статті, анотації, ключових слів і тощо) повинні бути виконані професійно і грамотно. Після україномовної версії необхідно залишати один порожній рядок. Редакція журналу не надає послуг із перекладу.

 • Нижче через два рядка – Основний текст статті(шрифт звичайний, 14 пт). Він повинен складатися з наступних розділів (змістових елементів, які у тексті мають бути виділені жирним шрифтом.):
 • Актуальність дослідження(здійснюється постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями).
 • Аналіз попередніх досліджень і публікацій (у яких започатковано розв’язання даної проблеми та на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття).
 • Мета статті (постановка завдання).
 • Методи дослідження абоПроцедура дослідження.
 • Результати дослідження (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів).
 • Висновки та перспективи подальших досліджень.

У статтях, що написані англійською мовою, необхідно виділити такі елементи: Introduction, Analysis of relevant research, Aim of the Study, Research Methods, Results, Conclusions.

 • Упорядкування списку використаних джерел (оформлюються за стилем АРА).

Кожне джерело, процитоване в роботі, має з'явитися у списку. Так само, кожен запис у списку має бути згаданим в тексті роботи.

 • Підзаголовок «ЛІТЕРАТУРА» і «REFERENCES» (без лапок, окремий абзац, відступи: перед 24, після – 12, напівжирний шрифт, 12 пт, прописними літерами, вирівнювання по центру);

Джерела подаються мовою оригіналу, нумеруються й зазначаються в переліку у порядку їх згадування в тексті;

Список використаних джерел рекомендуємо складати не більше ніж з 20 найменувань (шрифт – 12 пт).

 • Цитування та внутрішньотекстове посилання на літературні джерела здійснюються за стилем АРА (наприклад: Петренко, 2008; Петренко & Сидоренко, 2015; Smith, Grimm & Shell, 2017); якщо відома сторінка джерела, то вона подається через двокрапку (наприклад: Петренко, 2008: 125).

У змісті статті при перерахуванні прізвищ учених необхідно обов'язково вказувати рік (роки) праці (праць), які аналізує автор статті, й «виносити» відповідні джерела до списку літератури. Наприклад: Розуміння мовлення (тексту) є предметом психолінгвістичних досліджень вітчизняних і зарубіжних учених (Ахутина, 2005, 2016; Залевская, 2005; Леонтьев, 1999; Новиков, 1999, 2007; Знаков, 2005; Чепелєва, 1992, 2015; Foucart, Romero-Rivas & Costa, 2016; Hubers, Snijders & Hoop, 2016; Bitan, Kaftory, Meiri-Leib, Eviatar & Peleg, 2017; Bosco & Gabbatore, 2017; de Freitas, Peruzzi & Deacon, 2018; Houghton, 2018 та ін.).

 • Перекладений і транслітерований латиницею список використаних джерел:
 • підзаголовок «REFERENCES»(без лапок, окремий абзац, відступи: перед 24, після – 12, напівжирний шрифт, 12 пт, прописними літерами, вирівнювання по центру);
 • прізвища авторів та власні назви журналів і видавництв − транслітеруються латиницею;
 • назви статей, конференцій – перекладаються англійською мовою;
 • після кожного джерела необхідно в дужках вказати мову оригіналу, наприклад (in Ukrainian) або (in English);
 • іноземні джерела подаються у списку, але залишаються без змін.

Важливо! Прізвища та імена авторів вказуються і транслітеруються латиницею з мови, на якій вони вказані в документах, що засвідчують особу!

Аби уникнути помилок при транслітерації, слід користуватися окремими он-лайн сервісами для кожної мови:

з української мови – http://ukrlit.org/transliteratsiia;

з російської мови – http://translit.cc

Для оформлення списку джерел можна використовувати автоматизований сервіс для посилань у статтях, текстовий процесор MS WORD, а також скористатися функціями EndNote з WoS.

Нижче, через рядок після «References», потрібно зазначити: «Матеріал надійшов до редакції __.__.202_ р.» (без лапок, 14 пт, курсив, напівжирний шрифт, вирівнювання справа).

 

До уваги авторів!

Перед надсиланням статті до редакції, вона має бути ретельно перевірена автором й повністю відредагована!

Якщо стаття написана англійською мовою, необхідно надати до Редакції її переклад українською мовою.

Статті приймаються до друку після перевірки на плагіат та подвійного сліпого (анонімного) рецензування незалежними експертами. Редакція не вступає з авторами у змістовне обговорення статей, переписку з технології написання й оформлення наукових публікацій і не займається доведенням статті до необхідного науково-методологічного рівня.

Форматування окремих об’єктів:

Підзаголовок першого рівня (окремий рядок, напівжирний шрифт, вирівнювання зліва, відступ 1 см)

Підзаголовок другого рівня (окремий рядок, напівжирний шрифт, курсив, вирівнювання зліва, відступ 1,5 см)

Усі ілюстрації, таблиці і т.п. мають бути розташовані безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці (не наприкінці статті).

Списки

Списки оформлюються наступним чином:

 • нумеровані – «1.», «1)», «a)», «VI.»;
 • марковані – « – », «•».

Таблиці

Таблиці нумеруються, вирівнювання по центру, без відступів. Підпис «Таблиця 1»: курсив, вирівнювання справа. Формат назви таблиці: вирівнювання по центру, напівжирний, положення – над таблицею. Після таблиці необхідно залишити один порожній рядок. Наприклад:

Таблиця 1

Дидактичні можливості використання вебінар орієнтованих платформ

Дидактичні завдання

Засоби вебінар орієнтованої платформи

Повідомлення навчальної інформації, ілюстрація пояснень вчителя

-         аудіо-, відеоконференція
-         електронна дошка
-         спільне відвідування веб-сайтів
-         демонстрація роботи програмного забезпечення
-         демонстрація презентацій і файлів різноманітних форматів

Забезпечення групової взаємодії

-         текстовий чат, аудіо- відеоконференція
-         спільна робота з електронною дошкою та документами
-         додаткові віртуальні кімнати для групового навчання

Оцінювання навчальних досягнень

-         тести, опитування із негайною візуалізацією отриманих результатів

 

 • Рисунки

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти, скриншот сайту), таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. На всі рисунки мають бути посилання в тексті. Ілюстрації позначають словом «Рис.», нумерують послідовно арабськими цифрами, вирівнюють по центру. Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. За необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий підпис). Назву рисунка пишуть з великої літери й обов’язково розташовують посередині аркуша під ілюстрацією, курсив. Після назви крапку не ставлять. Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їхнє чітке відтворювання. Ілюстрації у статті можуть бути чорно-білими або кольоровими та мати єдиний стиль.

Всі ілюстрації (рисунки, схеми, малюнки тощо) мають бути чіткими і розбірливими.

Перед рисунком необхідно залишити один порожній рядок.

Типові помилки набору тексту:

Назва символу

Символ

Клавіатурний еквівалент­

Приклади використання

Нерозривний пробіл

 

 

<Ctrl>+<Shift>+

<пробіл>

Ініціали та скорочення відокремлюються нерозривним пробілом:

Правильно: «у роботах В. Ю. Бикова», «м. Київ»

Неправильно: «у роботах В.Ю.Бикова», «м.Київ»

Дефіс

-

<Ctrl>+<Shift>+<‑>

Правильно: «науково-практична діяльність»

Неправильно: «науково – практична діяльність»

Тире

<Alt>+<Ctrl>+

<Num->

Тире відокремлюється з обох боків пробілами та є більшим за довжиною від дефісу. Використовується для логічного поділу речення та опису діапазонів:

ü  YouTube – сервіс, що надає послуги відеохостинга

ü  1941 – 1945

ü  Київ – Одеса

Лапки (ялинка)

«»

< Shift >+<">

Використовуються як основний тип лапок.

Правильно: «хмарні обчислення»

Неправильно:

ü  хмарні обчислення

ü  хмарні обчислення

Верхні лапки

“”

<Ctrl>+<`>+

<Shift>+<`>;

 

<Ctrl>+<’>+

<Shift>+<’>

Використовуються як вкладені лапки:

 

«…термін “хмарні обчислення” вживається…»

Апостроф

<Ctrl>+<’>+<’>

Правильно: «компютер»

Неправильно:  «компютер», «комп"ютер», «компютер»

 

Редакційна колегія залишає за собою право не розглядати статтю за таких умов:

 • не відповідає вимогам до оформлення та науковому стилю викладу матеріалу;
 • не має наукової новизни та практичної значущості;
 • не відповідає тематиці журналу;
 • виконана з використанням автоматичного комп’ютерного перекладача;
 • не відредагована (містить граматичні та стилістичні помилки);
 • порушено етику наукових досліджень, зокрема, якщо у статті виявлено плагіат.

 

Положення про конфіденційність

Подані рукописи рецензуються з належною повагою до конфіденційності авторів, а Автори довіряють редакції результати своєї наукової роботи та творчих зусиль, від яких може залежати їхня репутація та кар’єра. Допускається порушення конфіденційності, якщо має місце нечесність або шахрайство зі сторони Автора.

Редакція не розголошує ніякої інформації щодо рукописів (включаючи їх отримання, зміст, статус у процесі розгляду, критику Рецензентів або остаточний стан) іншим особам, окрім Авторів та Рецензентів. Це включає запити на використання матеріалів для законних професійних і наукових дій.

Редакція постійно роз’яснює Рецензентам, що рукописи, які подаються на експертизу, є привілейованою і приватною власністю Авторів. Тому Рецензенти та Члени редакції з повагою ставляться до прав Авторів, публічно не обговорюють їхню роботу та не привласнюють їхні ідеї до публікацій свого рукопису. Рецензентам не дозволяється робити копії рукописів для своїх файлів, а також забороняється передавати їх іншим особам, за винятком наявності дозволу редактора. Рецензенти мають повернути або знищити копії рукописів після подання експертних висновків. Редакція не зберігає копії відхилених рукописів.

Коментарі Рецензентів не публікуються й не оприлюднюються іншим чином без згоди Рецензента, Автора та Редактора.

У разі виявлення невідповідності оформлення статті вимогам Керівництва для авторів редакція повертає авторам матеріали на доопрацювання.

 

Адреса редакції

04060, Київ, вул. М. Берлинського, 9

тел. +380 44 440-42-92

http:/ojs.csnukr.in.ua

e-mаil:logojuli@i.ua (подання статей)