ФАКТОРИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В РАМКАХ СОЦІАЛЬНОЇ МОДЕЛІ РОЗУМІННЯ ОСОБЛИВИХ ПОТРЕБ

  • Світлана ЛИТОВЧЕНКО
  • Віталій ЛИТОВЧЕНКО
Ключові слова: діти з особливими освітніми потребами, фактори навколишнього середовища в освіті, особливі освітні потреби, пристосування, адаптації.

Анотація

На сучасному етапі в Україні відбуваються прогресивні зміни в освіті, зокрема розроблено нові
підходи до визначення категорій (типології) освітніх труднощів у дітей з особливими освітніми по-
требами та критеріїв щодо рівнів підтримки у закладі освіти. На часі відмова від опори на категорії
порушень, натомість насамперед врахування індивідуальних особливостей розвитку, потреб кож-
ної дитини та її потенціалу, а також «факторів навколишнього середовища», які впливають на весь
хід розвитку дитини. Актуальність проблеми зумовлює мету дослідження – представити сучасні
уявлення про особливі потреби, схарактеризувати фактори/чинники навколишнього середовища
в освіті, їх вплив на розвиток та навчання дітей з порушеннями слуху, визначити важливі зміни в
організації освітнього процесу для дітей з порушеннями слуху в умовах війни. Використано ме-
тоди теоретичного аналізу сучасних досліджень, представлених в наукових виданнях, включених
до наукометричних баз даних Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals, Google Scholar, Web of Science,
Scopus та ін.; проведено опитування директорів та педагогів спеціальних закладів, в яких навчають-
ся діти з порушеннями слуху (Google forms). Уточнено сутність поняття «фактори навколишнього
середовища» як фактори, що створюють фізичне і соціальне оточення людини, можуть стосува-
тися ставлення та цінностей, нормативних документів, системи послуг, застосування технологій,
навчальних методів та матеріалів тощо. Визначено дві групи факторів навколишнього середовища
в освіті дітей з порушеннями слуху, а саме: фактори, що впливають на весь хід розвитку дити-
ни (вчасне діагностування порушення, раннє втручання, оптимальне слухопротезування, супровід
міждисциплінарної команди фахівців тощо); фактори, що впливають у даний момент (як саме об-
лаштовано середовище, в якому буде чи вже навчається дитина, якою мірою враховано її потреби).
За результатами опитування педагогічних працівників виявлено зміни в організації освітнього про-
цесу, що є важливими в умовах воєнного стану.

Посилання

Особлива дитина: навчання і виховання. №4(108). 2022. С.27-39
Опубліковано
2022-12-23
Як цитувати
ЛИТОВЧЕНКО, С., & ЛИТОВЧЕНКО, В. (2022). ФАКТОРИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В РАМКАХ СОЦІАЛЬНОЇ МОДЕЛІ РОЗУМІННЯ ОСОБЛИВИХ ПОТРЕБ. Особлива дитина: навчання і виховання, 108(4), 27-39. https://doi.org/10.33189/ectu.v108i4.120

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають