Методи дослідження проблем освіти осіб з порушеннями слуху (з досвіду підготовки докторів філософії зі спеціальної освіти)

  • Світлана Литовченко
Ключові слова: спеціальна педагогіка, здобувач ступеня доктора філософії, методологія і проєкту- вання наукового дослідження в спеціальній та інклюзивній освіті, емпіричні методи дослідження.

Анотація

На сучасному етапі актуальними є питання забезпечення якості вищої освіти на третьому (освіт-
ньо-науковому) рівні, синхронізація національної системи освіти з європейськими стандартами та
поширення кращого досвіду. Відповідно до мети в статті представлено досвід підготовки докторів
філософії зі спеціальної освіти за базовим навчальним курсом «Методологія та проєктування на-
укового дослідження в спеціальній та інклюзивній освіті», презентовано сучасні методи, які можуть
застосовуватися на етапі емпіричного дослідження: експертне опитування; SWOT-аналіз щодо до-
сягнень і перспектив розвитку системи підтримки дітей з особливими освітніми потребами та підго-
товки педагогів; методологія «Побудови дерева проблем», що дає змогу проаналізувати і проясни-
ти причинно-наслідкові зв’язки, авторський тренінг «Перспективи розвитку спеціального закладу
освіти» з метою визначення пріоритетів розвитку освіти дітей з порушеннями слуху, обговорення
питань розвитку закладів спеціальної освіти з педагогами-практиками.
Використано методи теоретичного аналізу літературних джерел і результатів сучасних досліджень,
представлених в електронних наукових виданнях; аналізу нормативно-правових документів; уза-
гальнення досвіду підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Інституті спеці-
альної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України (2016 – 2022).
Констатовано підвищення фахового рівня обізнаності аспірантів відповідно до сучасних підходів
організації дослідження в галузі освіти дітей з особливими потребами, встановлено відзначення
слухачами зниження напруженості в зв’язку з кращою поінформованістю, чіткішими уявленнями
щодо необхідних кроків. Представлена програма відповідає критеріям, що включені до «Рекомен-
дацій для експертів Національного агентства забезпечення якості вищої освіти стосовно акредитації
освітніх програм третього рівня вищої освіти».

Посилання

Особлива дитина: навчання і виховання. 2022. − №3 – С. 19-31
Опубліковано
2022-09-15
Як цитувати
Литовченко, С. (2022). Методи дослідження проблем освіти осіб з порушеннями слуху (з досвіду підготовки докторів філософії зі спеціальної освіти). Особлива дитина: навчання і виховання, 107(3), 19-31. https://doi.org/10.33189/ectu.v107i3.111

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають