Особливості мотиваційної готовності в дітей у психологічній літературі

  • Ксенія БУЖИНЕЦЬКА
Ключові слова: психологія, мотивація досягнення, проблемна ситуація, ситуація успіху, порушення когнітивного розвитку.

Анотація

У статті розкрито питання психологічної готовності дітей до навчання в школі. Метою статті є роз-
криття питання психологічної готовності дошкільників з порушеннями когнітивного розвитку до
навчання в школі та методики дослідження їх навчальної мотивації. У дослідженні, для досягнення
поставленої мети і розкриття тематики, були використані методи пошуку, аналізу, систематизації й
узагальнення дослідженого матеріалу.
Досліджено психологію мотивації XІХ та ХХ ст. Доведено, що в середині XІX ст. предмет, межі і
специфіка психології мотивації досліджувалися в контексті поведінкової психології, а вже в XX ст.
сфера дослідження мотивації набуває ширших меж і фактично розподіляється між соціально-ког-
нітивною психологією.
Визначено провідну роль мотиваційної готовності, яка є визначальною в успішному навчанні й адапта-
ції дитини до школи. Проаналізовано психолого-педагогічні дослідження з означеної проблематики.
Ви-
окремлено мотиви (зовнішні – отримання хорошої оцінки, підвищення свого престижу, уникнення непри-
ємностей тощо і внутрішні – навчально-пізнавальні), які обумовлюють навчальну діяльність дошкільників.
За допомогою експериментального тесту О. Венгера «Мотиваційна готовність» визначено орієн-
тацію дошкільника на позитивне ставлення до школи, інтерес до процесу і змісту навчання дітей
з порушеннями когнітивного розвитку. Виявлено, що готовність дитини до навчальної діяльності
характеризується її слабкою орієнтацією на позитивне ставлення до школи, низьким інтересом до
змісту і процесу навчання. Окреслено завдання, які спрямовані на подальше вивчення мотиваційної
готовності до навчання дошкільників з когнітивними порушеннями.
Таким чином, проведене дослідження свідчить, що мотивація до навчання в дітей з когнітивними
порушеннями не сформована. Готовність до навчальної діяльності характеризується слабкою орі-
єнтацією дитини на позитивне ставлення до школи, низьким інтересом до змісту і процесу навчан-
ня. Через порушення розвитку когнітивних процесів у дошкільників виникають труднощі в процесі
пізнавальної і навчальної діяльності.

Посилання

Особлива дитина: навчання і виховання. 2022. − №3 – С. 63-73
Опубліковано
2022-09-15
Як цитувати
БУЖИНЕЦЬКА, К. (2022). Особливості мотиваційної готовності в дітей у психологічній літературі. Особлива дитина: навчання і виховання, 107(3), 63-73. https://doi.org/10.33189/ectu.v107i3.115