Вивчення праксичних функцій молодших школярів з особливими мовленнєвими потребами

  • isp200 isp200
Ключові слова: логопсиходіагностика, праксичні функції, молодші школярі, особливі мовленнєві потреби.

Анотація

Комплексна компенсаційна робота можлива лише за умов проведення якісного логопсиходіагнос-
тичного вивчення всіх складових психомовленнєвої діяльності, емоційно-вольових процесів, осо-
бистості молодшого школяра, виявлення як первинних порушень, так і можливих наявних вторин-
них системних наслідків. Особливо показовим при цьому є стан сформованості гнозису, праксису
та мовлення, що являють собою нероздільну тріаду, адже складають базис вищих психічних функ-
цій. З метою системного опису праксичних функцій, встановлення закономірностей і систематиза-
ції результатів дослідження нами були використані теоретичні (індуктивний і дедуктивний), а також
емпіричні лопсиходіагностичні методи.
У статті репрезентовані методики логопсиходіагностики: 1) латеральних переваг – на визначення
ведучої руки, ноги, ока, вуха; 2) загальної моторики та рівноваги – тандем-ходьба, тест Фога; 3) кі-
нестетичного праксису – пальцевий праксис поз за зоровим і кінестетичним зразком, оральний
кінестетичний праксис за зоровим зразком, артикуляційний еферентний праксис; 4) кінетичного
праксису – проби «Кулак-ребро-долоня», графічні, на реципрокну координацію, динамічні паль-
цеві переключення, слухо-моторну координацію, оральний кінетичний праксис, артикуляційний
еферентний праксис; 5) просторового праксису – проби Хеда, Денманна, конструктивний праксис;
6) регуляторний праксис – проби на реакцію вибору за руховим і звуковим сигналом.
Результати проведеного дослідження вказують на наявність у здобувачів початкової освіти з тяж-
кими порушеннями мовлення труднощів як у невербальних, так і вербальному видах праксису.
Завдяки пластичності дитячого мозку праксичні функції молодших школярів з особливими мов-
леннєвими потребами, за умов цілеспрямованої комплексної психолого-педагогічної роботи, нор-
малізуються та забезпечують високий компенсаторний потенціал для вдосконалення всієї симво-
лічної немовленнєвої діяльності та мовленнєвих функцій.

Посилання

Особлива дитина: навчання і виховання. 3 (103) 2021. С. 49-55
Опубліковано
2021-09-26
Як цитувати
isp200 isp200. (2021). Вивчення праксичних функцій молодших школярів з особливими мовленнєвими потребами. Особлива дитина: навчання і виховання, 103(3), 49-55. https://doi.org/10.33189/ectu.v103i3.79

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

<< < 1 2 3 4 > >>