Психолінгвістичний методичний інструментарій подолання дислексій у молодших школярів (на допомогу практикам)

  • isp200 isp200
Ключові слова: дислексія; навчальні труднощі; корекція дислексії; логопедична робота при дислексії.

Анотація

Статтю присвячено питанню дислексії в учнів з тяжкими порушеннями мовлення. Метою статті є ви-
світлення психолого-педагогічно обґрунтованої поетапної методики подолання дислексії у молод-
ших школярів на матеріалі букв українського алфавіту. Порушення читання можуть проявлятися в
синдромі тяжких розладів мовлення, а також як самостійне порушення. В практиці прийнято роз-
глядати в кожному конкретному випадку з позицій однієї з вже відомих форм дислексій, як само-
стійних розладів писемного мовлення. При цьому значна увага приділяється співвідношенню поми-
лок під час читання та роботі над їх усуненням. На основі аналізу психолінгвістичної, логопедичної,
лінгвістичної методичної літератури ми дійшли висновку про те, що на сьогодні в логопедичній
практиці немає такого методичного інструментарію, в основу якого б було покладено психолінгвіс-
тичну модель оволодіння навичкою читання, реалізовану на матеріалі букв українського алфавіту.
Водночас цілий спектр вітчизняного науково-методичного доробку останнього десятиріччя складає
багату та глибоку базу для цього.
З огляду на те, що виникнення дислексичних помилок є наслідком системного порушення слухових та
(або) зорових функцій та операцій загалом, а також недостатнього розвитку міжпівкульної взаємодії,
у статті репрезентовано методику навчання, спрямовану на формування цих функцій та операцій під
час виконання спеціальних завдань на авторському дидактичному матеріалі. Зміст методики склали
розвиток зорового сприймання, уваги, пам’яті та контролю; розвиток слухового сприймання, уваги,
пам’яті та контролю; розвиток фонематичних процесів (фонематичних уявлень, звукового аналізу у
внутрішньому та зовнішньому планах); розвиток міжпівкульної взаємодії. У статті наведено приклади
уроків, сконцентровані навколо окремої літери українського алфавіту. Представлено різноманітний
спектр завдань з розвитку, який містить зазначені вище напрями роботи.
У статті представлено новий україномовний матеріал методики, за яким можливо обрати найбільш
оптимальний та ефективний шлях корекційної роботи за умов попередньо проведеної діагностики
стану сформованості психолінгвістичних компонентів навички читання. Результати апробації наве-
деної методики засвідчують її високу ефективність насамперед завдяки широкому спектру завдань,
спрямованих на подолання механізму порушення, а також гнучкості самої методики. Однак розро-
блення спеціального науково-методичного забезпечення, спрямованого на подолання означеного
розладу, не вичерпує усіх нагальних потреб, що має відповідним чином знайти своє відображення
у подальших наукових розвідках.

Посилання

Особлива дитина: навчання та виховання. 2(102). 2021. 50-63
Опубліковано
2021-06-17
Як цитувати
isp200 isp200. (2021). Психолінгвістичний методичний інструментарій подолання дислексій у молодших школярів (на допомогу практикам). Особлива дитина: навчання і виховання, 102(2), 50-63. https://doi.org/10.33189/ectu.v102i2.71

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 > >>