ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОСВIТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ДIТЕЙ ЗI СКЛАДНИМИ ПОРУШЕННЯМИ РОЗВИТКУ В УМОВАХ НУШ

  • Володимир ДУКА
Ключові слова: освiта; освiтнi умови; розвиток особистостi; компоненти освiтнього середовища, Нова українська школа.

Анотація

У статтi здiйснено теоретичний аналiз та осмислення iснуючих моделей освiтнього середовища,
проаналiзовано науковi пiдходи щодо проблеми органiзацiї освiтнього середовища та його струк-
турних компонентiв. Сфокусовано увагу на тому, що освiтнє середовище розглядається сучасними
науковцями з точки зору його функцiональностi, а саме як: система впливiв умов формування
особистостi; простiр, де соцiалiзується й розвивається особистiсть; як змодельоване середовище
для реалiзацiї можливостей дитини.
Зазначено, що освiтнє середовище в закладi спецiальної освiти – це багаторiвнева система умов,
обставин, чинникiв, можливостей, яка забезпечує оптимальнi параметри освiтньої дiяльностi пев-
ного освiтнього суб’єкту в усiх аспектах – цiльовому, змiстовому, процесуальному, результативно-
му, ресурсному. Автором сфокусовано увагу на тому, що якiсний психолого-педагогiчний супровiд
процесу зростання дитини визначається якiстю створених освiтнiх умов, головною серед яких є
освiтнє середовище, яке забезпечує оптимальний розвиток особистостi. Подано узагальнене ви-
значення освiтнього середовища.
Видiлено основнi характеристики та параметри освiтнього середовища як педагогiчної
категорiї. Зазначено, що освiтнє середовище виступає як змiстово-насичене, трансформуюче,
полiфункцiональне, варiативне, доступне, безпечне утворення, що цiлеспрямовано забезпечує
повноцiнну освiту та розвиток дитини.
Сфокусовано увагу на тому, що в умовах реалiзацiї Концепцiї «Нова Українська школа» вико-
ристовується загалом аналогiчний пiдхiд до визначення структурних компонентiв освiтнього се-
редовища, що вiдповiдають структурним компонентам освiтнього середовища. Видiлено основнi
структурнi компоненти освiтнього середовища в сучасних умовах розвитку освiти. Узагальнено
та дано характеристику структурним компонентам освiтнього середовища спецiального закладу
освiти для дiтей з тяжкими порушеннями розвитку в умовах НУШ .Зазначено, що спiльним у
бiльшостi теоретичних пiдходiв до визначення педагогiчної категорiї «освiтнє середовище» є ви-
знання значущостi цього феномена для якiсної органiзацiї супроводу учнiв, їхнього особистiсного
розвитку.

Посилання

Особлива дитина: навчання і виховання. №4(108). 2022. С. 79-91
Опубліковано
2022-12-23
Як цитувати
ДУКА, В. (2022). ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОСВIТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ДIТЕЙ ЗI СКЛАДНИМИ ПОРУШЕННЯМИ РОЗВИТКУ В УМОВАХ НУШ. Особлива дитина: навчання і виховання, 108(4), 79-91. https://doi.org/10.33189/ectu.v108i4.124