ОСВIТНI НАПРЯМИ У НАВЧАННI ТА ВИХОВАННI НЕЗРЯЧИХ ДIТЕЙ РАННЬОГО ТА ДОШКIЛЬНОГО ВIКУ

  • Катерина ДОВГОПОЛА
  • Владислава КУРIННА
Ключові слова: незрячi дiти, раннiй вiк, дошкiльний вiк, освiтнi напрями, компетентностi.

Анотація

Актуальнiсть дослiдження обумовлена необхiднiстю пошуку та реалiзацiї нових пiдходiв в навчаннi
та вихованнi незрячих дiтей, зокрема, раннього i дошкiльного вiку як фундаментальних етапiв фор-
мування особистостi. Раннiй та дошкiльний вiк для незрячих дiтей є найбiльш сприятливим для
формування й розвитку всiх психiчних процесiв, дiяльностi органiв чуття, накопичення уявлень про
навколишнiй свiт. Тому правильно побудована корекцiйно-розвивальна робота – це одна з осно-
вних умов успiшностi освiтнього процесу у роботi з дiтьми з порушеннями зорової функцiї. Саме
знання, вмiння, навички, сформоване цiннiсне ставлення до дiйсностi закладає фундамент загаль-
ного розумового, сенсорного й емоцiйно-вольового розвитку особистостi, що визначає подальшу її
успiшнiсть в навчаннi, соцiалiзацiї i особистiснiй самореалiзацiї. Вiдсутнiсть або значне обмеження
можливостi вiзуального сприймання може призводити до певних специфiчних вiдхилень, якi мо-
жуть бути подоланi шляхом правильно проведеної корекцiйно-розвиткової роботи.
В статтi розглянуто цiлi виховання та розвитку за 7 основними напрямами: особистiсть дитини,
дитина в сенсорно-пiзнавальному просторi; дитина в природному довкiллi; гра дитини; дитина в
соцiумi; мовлення дитини; дитина у свiтi мистецтва, за якими реалiзується процес формування i
розвитку ключових компетенцiй у незрячих дiтей раннього i дошкiльного вiку, визначенi вiдповiдно
до базового компоненту дошкiльної освiти (рухова i здоров’язбережувальна, особистiсна, пред-
метно-практична та технологiчна, сенсорно-пiзнавальна, логiко-математична та дослiдницька,
природничо-екологiчна та навички, орiєнтованi на сталий розвиток, iгрова, соцiально-громадянська,
мовленнєва, художньо-мовленнєва, мистецько-творча (художньо-продуктивна, музична,
театралiзована), що є Державним стандартом дошкiльної освiти в Українi. Програми для незрячих
дiтей вiдiграють важливу роль у процесi надання допомоги родинам та повиннi бути корисними,
як батькам, так спецiалiстам. Висвiтлено очiкуванi результати навчання i виховання за зазначеними
освiтнiми напрямами незрячих дiтей на перiод трьох – чотирьох та семи рокiв їх життя.

Посилання

Особлива дитина: навчання і виховання. №4(108). 2022. С.69-78
Опубліковано
2022-12-23
Як цитувати
ДОВГОПОЛА, К., & КУРIННАВ. (2022). ОСВIТНI НАПРЯМИ У НАВЧАННI ТА ВИХОВАННI НЕЗРЯЧИХ ДIТЕЙ РАННЬОГО ТА ДОШКIЛЬНОГО ВIКУ. Особлива дитина: навчання і виховання, 108(4), 69-78. https://doi.org/10.33189/ectu.v108i4.123

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають