Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації працівників інклюзивно-ресурсних центрів

  • Алла Колупаєва Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
  • Оксана Таранченко
Ключові слова: інклюзивно-ресурсний центр, діти з особливими освітніми потребами, професійні компетентності, психолого-педагогічна допомога, супровід, інклюзивне навчання, оцінювання.

Анотація

У публікації представлено освітньо-професійну програму підготовки кадрів, що мають працювати в новостворених інклюзивно-ресурсних центрах(ІРЦ). Її розроблено в контексті реалізації державної освітньої політики, зокрема концепції Нової Української Школи та імплементації низки міжнародних документів, зокрема Міжнародної класифікації функціонування (МКФ), а також з урахуванням сучасних концептуальних підходів щодо формування професійної компетентності спеціалістів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами та їхніми родинами.

Посилання

1. данілавічютє е. а., литовченко с. в. стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі: навчально-методичний посібник /за заг.ред. а. а. колупаєвої. – к.: видавнича група «а.с.к.», 2012. – 360 с. (серія «інклюзивна освіта»).
2. діти з особливими потребами та організація їх навчання. видання доповнене та перероблене: неук.-метод. посіб. /а. а. колуапєва, л. о. савчук., к: видавнича група «атоПол», 2011. – 274 с. – (серія «інклюзивна освіта»). – с. 215.
3. колупаєва а. а. Професійне співробітництво в інклюзивному навчальному закладі: навчально-методичний посібник / а. а. колупаєва, е. а. даніля -вічутє, с. в. литовченко. – к.: видавнича група «а.с.к.», 2012. – 197 с. – (серія «ін- клюзивна освіта»).
4. колупаєва а. а. Методологічні та стратегічні виміри освіти дітей з особливими потребами у контексті освітнього реформування// особлива дитина : навчання і виховання. – № 1(85). – 2018. – с. 7–13.
5. колупаєва а. а., данілавічютє е. а., литовченко с. в. Професійне півробітництво в інклюзивному навчальному закладі: навчально-методичний посібник. – к.: видавнича група «а.с.к.», 2012. – 192 с. (серія «інклюзивна освіта»).
6. колупаєва а. а., таранченко о. М. діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі: початкова ланка. Путівник для педагогів: навчально-методичний посібник. – київ, 2010. – 96 с.
7. колупаєва а. а., таранченко о. М. інклюзивна освіта від основ до практики: монографія. – київ «атопол».-2016 р. – 152 с http://lib.iitta.gov.ua/708170/
8. організаційно-педагогічні умови діяльності асистента вчителя в інклюзивному навчальному закладі. навчально-методичний посібник /
[н. о. квітка, л. в. коваль, н. М. компанець, а.а. колупаєва, і. в. луценко, за заг. ред. док. пед. наук, проф. колупаєвої а. а.]. – к., 2014. – 254 с.
9. освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії. національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / нац. акад.
пед. наук України; [редкол.: в. Г. кремень (голова), в. і. луговий (заст. голови), а. М. Гуржій (заст. голови), о. Я. савченко (заст. голови)] ; за заг. Ред. в. Г. кременя. – київ : Педагогічна думка, 2016. – 68–76.
10. основи інклюзивної освіти. навчально-методичний посібник: / за заг. ред. колупаєвої а.а. – к.: «аск», 2012.–308 с.
11. Педагогічні технології інклюзивного навчання: навчально-методичний посібник/ а. а. колупаєва, о. М. таранченко. – київ: видавнича група «атопол», 2015 – 136 с. – (серія «інклюзивна освіта»).
12. Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами: навчально-методичний посібник у 9 книгах/ за заг.ред. колупаєвої а. а. – к.: тов вПЦ «літописхх» - 2010. – (серія «інклюзивна освіта»).
13. спільне викладання в інклюзивному класі: метод. матеріали. /Укладач – софій н. з., – к.: тов «видавничий дім «Плеяди», 2015. – 70 с.
14. створення індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами: методичний посібник / Укладачі луценко і. в., заєркова н. в. під заг. ред.софій н. з., – к.: тов «видавничий дім «Плеяди», 2015. – 66 с.
15. таранченко о. ефективні технології викладання в інклюзивній школі/ о. М. таранченко // Початкова школа. – 2017. – №5. – с. 50–54.
16. таранченко о. М. соціальне інтегрування: ключовий концепт інклюзії // особлива дитина: навчання і виховання. – № 3(83). – 2017. – с. 7 – 15.
17. таранченко о. М. соціокультурний контекст змін в освіті осіб з особливими потребами в Україні // особлива дитина : навчання і виховання. – № 4(80). –
2016. – с. 87 – 96.
18. таранченко о. М., найда ю.М. диференційоване викладання в інклюзивному класі: навчально-методичний посібник / оМ таранченко, юМ найда - к.: видавнича група «аск», 2012.
19. технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в освітньому просторі: навчально-методичний посібник/Уклад. т. скрипник. – харків: Факт, 2015. – 40 с.
20. Універсальний дизайн в освіті: посібник / Під заг. ред.софій н. з., – к.: тов «видавничий дім «Плеяди», 2015. – 76 с.
21. Федоренко о. теоретико-методичні основи педагогічного супроводу молодших школярів зі зниженим слухом в умовах інклюзивного навчання // особлива дитина : навчання і виховання. – № 2(78). – 2016. – с. 50 – 58.
22. Федоренко о. Ф. інклюзивне навчання: оцінювання досягнень учнів з особливими освітніми потребами // особлива дитина : навчання і виховання. – № 2 . – 2018. – с. ... – ...
23. Федоренко о.Ф. Універсальний дизайн в сфері освіти: організації діяльності з опанування програми для всіх дітей // особлива дитина : навчання і виховання. – № 1(85). – 2018.
Опубліковано
2020-01-27
Як цитувати
Колупаєва, А., & Таранченко, О. (2020). Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації працівників інклюзивно-ресурсних центрів. Особлива дитина: навчання і виховання, 1(90), 18-27. https://doi.org/10.33189/ectu.v1i90.13