Фізичний, функціональний та психоемоційний стан дітей старшого шкільного віку зі складними порушеннями розвитку

  • Наталія ЛЕЩІЙ Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Ключові слова: діти зі складними порушеннями розвитку, фізичний стан, психоемоційний стан, рівень фізичного здоров’я.

Анотація

Стаття присвячена проблемі вивчення порушень у фізичному, функціональному та психоемоційно-
му стані дітей старшого шкільного віку зі складними порушеннями розвитку. Мета роботи полягає
в обґрунтуванні особливостей фізичного, функціонального та психоемоційного стану дітей стар-
шого шкільного віку зі складними порушеннями розвитку порівняно зі здоровими однолітками.
Для досягнення поставленої мети були використані методи теоретичного рівня дослідження (ана-
ліз, синтез, індукція, дедукція), емпіричного рівня дослідження (оцінка фізичного розвитку, функ-
ціонального та психоемоційного стану, рівня фізичного здоров’я), методи математичної статисти-
ки. В дослідженні приймали участь 19 дівчат та 20 хлопців старшого шкільного віку зі складними
порушеннями розвитку (порушення слуху та інтелекту) та 63 нормотипових однолітків (33 дівчини
та 30 хлопців). Аналіз показників фізичного розвитку у дівчат та хлопців старшого шкільного віку зі
складними порушеннями засвідчив наявність достовірних відмінностей між ними та їх нормотипо-
вими однолітками, які не мали складних порушень розвитку. За показником довжини тіла не вда-
лося зафіксувати статистично достовірних відмінностей між хлопцями та дівчатами зі складними
порушеннями розвитку (р˃0,05) порівняно з їх однолітками, які їх не мали, однак останні значно
переважали за масою тіла та окружністю грудної клітки у всіх вікових періодах (р<0,05). Дівчата
та хлопці старшого шкільного віку також мали статистично значущі низькі показники швидкісно-
силових здібностей, спритності, гнучкості, сили, швидкості, рівноваги та витривалості порівняно
зі своїми однолітками. Дівчата 16 років зі складними порушеннями розвитку показали достовірно
нижчі показники активності на 1,40 бали (р<0,01), настрою – на 3,55 бали (р<0,001) та самопо-
чуття – на 2,12 бали (р<0,05) порівняно з однолітками, які не мали складних порушень розвитку;
17 років – на 2,13 бали (р<0,001), 2,84 бали (р<0,001) та 2,60 бали (р<0,001) відповідно. Встанов-
лено, що дівчата і юнаки зі складними порушеннями розвитку мають достовірно гірші показники
окружності грудної клітки, маси тіла, функціонального стану серцево-судинної та дихальної систем,
фізичної підготовленості, загального рівня фізичного здоров’я та психоемоційного стану.

Посилання

Особлива дитина: навчання і виховання. – 2022. − № 1. – С. 19-29
Опубліковано
2022-03-26
Як цитувати
ЛЕЩІЙ, Н. (2022). Фізичний, функціональний та психоемоційний стан дітей старшого шкільного віку зі складними порушеннями розвитку. Особлива дитина: навчання і виховання, 105(1), 19-29. https://doi.org/10.33189/ectu.v1i105.94