Формування слухо-мовленнєвих навичок у дітей з кохлеарними імплантами

  • Валентина ЖУК Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
Ключові слова: слухо-мовленнєвий розвиток, слухо-мовленнєві навички, кохлеарна імплантація, діти з порушеннями слуху, корекційно-розвивальний вплив.

Анотація

Мета статті – розроблення теоретико-практичних питань технології слухо-мовленнєвого корекцій-
но-розвивального впливу, що базується на національному освітньому контексті.
Методи дослідження: аналіз літературних джерел, теоретичне моделювання, педагогічний експери-
мент, кількісна та якісна обробка експериментальних даних.
За результатами аналізу наукової літератури обґрунтовано зміст конструкту «слухо-мовленнєві
навички дітей з кохлеарними імплантами» та визначено, що слухо-мовленнєвий розвиток дітей
з кохлеарними імплантами ґрунтується на поетапному формуванні слухових навичок ідентифіка-
ції (виявлення), диференціації (розрізнення), ідентифікації (упізнавання) і перцепції (відтворення)
акустичних сигналів, які утворюють ієрархію, де кожен наступний елемент «накладається» на рані-
ше сформований. Формування слухових навичок забезпечує поступове збільшення ваги слухового
компонента в сприйманні, розумінні та продукуванні власного мовлення і є основою формування
мовленнєвих, а саме лексичних, граматичних, фонетичних навичок; він також пов’язаний з розвитком
слухової уваги, слухо-мовленнєвої пам’яті, аналізу, синтезу, фонематичних процесів.
Розроблено, репрезентовано у вигляді моделі та експериментально перевірено технологію слухо-
мовленнєвого розвитку дітей з кохлеарними імплантами, складові якої (цільова, концептуальна і
професійно-компетентнісна) забезпечують комплексність корекційно-розвивального впливу з ура-
хуванням основних чинників та стану слухо-мовленнєвого розвитку дітей з кохлеарними імпланта-
ми. Суб’єктами реалізації технології визнано міждисциплінарну команду супроводу, до складу якої
входять лікарі, фахівці з технічного обслуговування, педагоги, батьки.
Визначено напрями оптимізації умов слухо-мовленнєвого розвитку дітей з кохлеарними імпланта-
ми: організація командної взаємодії на засадах міждисциплінарності; залучення батьків до корек-
ційно-розвивальної діяльності на партнерських засадах; поєднання спонтанного і цілеспрямова-
ного навчання в умовах сім’ї та закладу освіти; вузькопрофільна фахова підготовка і підвищення
кваліфікації педагогів щодо роботи з дітьми з кохлеарними імплантами.
Ключові слова: слухо-мовленнєвий розвиток, слухо-мовленнєві навички, кохлеарна імплантація,
діти з порушеннями слуху, корекційно-розвивальний вплив.

Посилання

Особлива дитина: навчання і виховання. − № 2 (106). – С. 15-27
Опубліковано
2022-07-18
Як цитувати
ЖУК, В. (2022). Формування слухо-мовленнєвих навичок у дітей з кохлеарними імплантами. Особлива дитина: навчання і виховання, 106(2), 15-27. https://doi.org/10.33189/ectu.v106i2.102