Соціальні історії як засіб соціалізації дітей з інтелектуальними порушеннями

  • Ганна БЛЕЧ Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
Ключові слова: діти з порушеннями інтелектуального розвитку, соціалізація, соціальна адаптація, соціальні історії.

Анотація

Стаття присвячена одній з найбільш актуальних проблем соціалізації дітей з особливими освітніми
потребами в умовах сучасних соціально-економічних змін у суспільстві. У статті аналізуються по-
няття «соціалізація», окреслюються її етапи, одним з яких є «соціальна адаптація», розкриваються
особливості соціальної адаптації дошкільника, види адаптації, «соціальна компетентність», висвіт-
люються чинники впливу на її формування. Доведено, що дитина з інтелектуальними порушеннями
розвивається за умов засвоєння нею суспільного досвіду. Це стає можливим завдяки оволодінню
засобами набуття такого досвіду. Проаналізовано етапи навчання способів засвоєння соціального
досвіду. Зокрема, до них належать: спільні дії дорослого та дитини, використання жестів, насліду-
вання дій дорослого, метод «спроб і помилок», дії за зразком, дії за словесною інструкцією, що є
важливим завданням корекційно-розвивальної роботи з дітьми з інтелектуальними порушення-
ми. Зазначається, що засвоєння нової соціальної ролі, входження в нову соціальну ситуацію може
мати величезне значення для розвитку особистості дитини й подальшого покращення навичок со-
ціальної взаємодії. Окреслено важливість використання соціальних історій, які допомагають ди-
тині зрозуміти соціальні ситуації, формують при цьому соціальні навички та здатність визначати
правильну адекватну поведінку. Представлено набір карток «Соціальні історії» (2020 р.), як інстру-
мент соціального
навчання, який можуть використовувати як педагоги, психологи, так і батьки для
навчання дітей. Представлений набір карток «Соціальні історії» репрезентує один із ефективних
прийомів, що застосовуються в практиці роботи з дітьми, у тому числі й з дітьми з інтелектуаль-
ними порушеннями, з метою розвитку в них навичок соціальної взаємодії, комунікації, засвоєння
соціальних норм і правил поведінки. Автором представлено алгоритмічні кроки та практичні реко-
мендації щодо використання набору карток «Соціальні історії». Акцентується увага на перспективі
подальшого дослідження з окресленої проблематики.
Ключові слова: діти з порушеннями інтелектуального

Посилання

Особлива дитина: навчання і виховання. 3 (103) 2021. С. 37-48
Опубліковано
2021-09-26
Як цитувати
БЛЕЧ, Г. (2021). Соціальні історії як засіб соціалізації дітей з інтелектуальними порушеннями. Особлива дитина: навчання і виховання, 103(3), 37-48. https://doi.org/10.33189/ectu.v103i3.78