Психологічний механізм соціальної адаптації молоді з обмеженнями життєдіяльності

  • Андрій Шевцов Міністерство освіти і науки України
  • Інна Чухрій Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: молодь із обмеженнями життєдіяльності, порушення функцій опорнорухового апарату, психологічні механізми соціальної адаптації, Я-концепція особистості, модель емпіричного дослідження, факторний аналіз

Анотація

Розглянуто теоретичну та емпіричну моделі дослідження психологічних механізмів соціальної адаптації молоді з порушеннями функцій опорно-рухового апарату та представлені результати відповідного емпіричного дослідження. За результатами експериментального дослідження, зокрема за результатами факторного аналізу результатів дослідження, виділено три рівні чинників особистісної адаптації/дезадаптації осіб із порушеннями функцій опорно-рухового апарату. Встановлено ускладнення за кількістю факторних структур: у молодих ветеранів АТО/ООС виокремлено 3 фактори адаптивних/ дезадаптивних структур, у молоді з обмеженнями життєдіяльності з віддалено набутою травмою – 4 факторних структури і у молоді з вродженим дизонтогенезом 5 факторних структур. За результатами емпіричного дослідження було побудовано і представлено в статті факторну модель динаміки трансформації особистісних структур у молоді з порушеннями функцій опорно-рухового апарату.

Посилання

1. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика. Учебник для вузов. /Л. Ф. Бурлачук. – Спб.: Питер, 2006. – 351 с.
2. Райгородский Д. Энциклопедия психодиагностики. Психодиагностика взрослых /д. райгородский. – самара: издательский дом «Бахрах-М», 2009. –704 с.
3. Рибалка В. В. Методологічні питання наукової психології (досвід особистісно центрованої систематизації категоріально-поняттєвого апарату): навчально-методичний посібник / Рибалка В. В. – К. : Ніка-Центр, 2003. – 204 с.
4. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии /е. в. Сидоренко. – Спб.:ООО «Речь», 2004. – 350 с.
5. Собчик Л. Н. Психология индивидуальности. теория и практика психодиагностики. / л. н. собчик. – спб.: издательство «речь», 2005. – 624с.
6. Чухрий И. В. Диагностика психологических механизмов социальной адаптации лиц молодого возраста. /и. в. чухрий// диалог. психологический и соцыально-педагогический журнал. республиканское унитарное предприятие издательство «пачатковая школа». – Минск. – 2018. – № 3. – с. 83–95.
7. Шевцов А. Г. Особистісно центрована концепція формування реабілітаційного простору професійної освіти // збірник наукових праць кам’янець-подільського державного університету: серія соціально-педагогічна. випуск VII. / за ред. о. в. гаврилова, в. і. Спивака. – кам’янець-подільський: пп Мошинський в. с., 2007. – 420 с. – с. 94 – 103.
8. Шевцов А. Г. Освітні основи реабілітології: [монографія] /а. г. Шевчов. – к.: «Мп леся», 2009. – 483с.
9. Chukhrii I. Researching of youth self-concept with the musculoskeletal system disorders. The scientific heritage. № 32 (2019).р.3. Budapest.hungary. p.48–51.
10. Shevtsov a., Chuhrii, I. psychological mechanisms of social adaptation of young disabled people. American Journal of Applied and Experimental Research. № 3(6). New york Ny. USA. 2017. p. 6–14.
Опубліковано
2020-02-03
Як цитувати
Шевцов, А., & Чухрій, І. (2020). Психологічний механізм соціальної адаптації молоді з обмеженнями життєдіяльності. Особлива дитина: навчання і виховання, 4(93), 15-29. https://doi.org/10.33189/ectu.v4i93.37