Розвиток систем спеціальної освіти в україні та польщі (проблематика дослідження)

  • Володимир Шевченко Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
Ключові слова: special education, historical and pedagogical researches, Ukraine, Poland, comparative pedagogy, historical-pedagogical process.

Анотація

Розкрито проблематику дослідження з розвитку систем спеціальної освіти в Україні та Польщі в ХІХ – початку ХХІ століття. Охарактеризовано методологічну функцію історикопедагогічного порівняльного дослідження для освітньої сучасності України, формування цілісної системи знань про історико-педагогічні процеси в галузі спеціальної освіти двох країн, роль педагогічних концепцій минулого та їхній зв’язок з сучасним реформуванням системи освіти.

За роки незалежності України визначено нові пріоритети розвитку освіти. Водночас темпи та глибина перетворень ще не повною мірою відповідають потребам держави та суспільства. Одержання відповіді на питання сучасності пов’язане із вдумливим осмисленням минулого, об’єктивною оцінкою історичних реалій, вивченням історичних коренів педагогічних ідей, фактів, теорій, концепцій, досвіду педагогів минулих років.

Автор зазначає, що без ґрунтовного аналізу історико-педагогічного процесу розвитку спеціальної освіти в Україні не можливе цілісне розуміння сучасних ідей розвитку спеціальної освіти, досить складно удосконалити існуючі надбання, методики, системи і методи навчання тощо.

Акцентовано, що виконання історико-педагогічних досліджень потребує наративізації, яка вибудовується із врахуванням документальних джерел та окремих фактів, описів, наукових узагальнень, з прагненням у минулому віднайти витоки провідних наукових ідей сучасності.

Посилання

1. Березівська Л. Д. (2004). реформування шкільної освіти в Україні як історико-педагогічна проблема / л. д. Березівська // педагогічні науки: зб. наук. праць, 37, 6, 11.
2. Букарєва С. А. (2015). вплив інноваційних технологій навчання на розвиток професійних якостей студентів-екологів / с. а. Букарєва // таврійський вісник освіти, 2 (50), частина 1, 77.
3. Гупан Н. М. (2001). розвиток історії педагогіки в Україні (історіографічний аспект): дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук: спец. 13.00.01 «загальна педагогіка та історія педагогіки» / н. М. Гупан, 3.
4. Ковальчук Ж. М. (2017). становлення та розвиток спеціальної освіти в Україні: історичний огляд / Ж.М. Ковальчук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Корекційна педагогіка, 33, 32.
5. Кравченко І. В. (2016). історико-педагогічні аспекти розвитку спеціальної освіти в Україні / і. в. кравченко // педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технологі, 1 (55), 365.
6. Локшина О. (2013). педагогічна компаративістика – 2013: методологічне фокусування українських дослідників з порівняльної педагогіки / о. локшина // Матеріали науковопрактичного семінару «педагогічна компаративістика – 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст» (київ, 10 червня 2013 р.), 64.
7. Ничкало, Н. Г. (2003). проблеми формування сучасного виробничого персоналу в Україні: стратегія і перспективи наукових пошуків / н. Г. ничкало // педагогіка і психологія професійної освіти: результати досліджень і перспективи, 145–146.
8. Ніколаї Г. Ю. (2008). розвиток музично-педагогічної освіти в польщі (хх століття): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук: спец. 13.00.01 «загальна педагогіка та історія педагогіки» / Г. Ю. ніколаї, 1, 8.
9. Супрун М. О. (2017). із історії виникнення та розвитку корекційного навчання розумово відсталих дітей / М. о. супрун // Матеріали всеукраїнської (заочної) науково-практичної конференції «спеціальна освіта: стан та перспективи» (харків, 17–18 травня 2017 року), 114–117.
10. Федоренко С. В. (2011). етапи становлення та розвитку львівської школи для сліпих / с. в. Федоренко // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «сучасний світ і незрячі: людина з інвалідністю у правовій державі» (20–21 жовтня 2011 р.), 145.
11. Шандрук С. (2011). компаративістські дослідження у галузі професійної підготовки вчителів для середньої школи як перспективний напрямок розвитку порівняльної педагогіки / с. Шандрук // наукові записки. серія: педагогічні науки, 101, 366.
12. Шевченко В. (2018). оцінка можливостей використання польського досвіду під час вирішення проблем спеціальної проблеми України / в. Шевченко // актуальні питання гуманітарних наук. – дрогобич, 21, том 2, 183–185.
13. Шевченко Л. (2012). застосування інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічних внз / л. Шевченко // освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: збірник наукових праць / [редкол. л. Б. лук’янова (голова) та ін.], 5, 294.
14. Янченко Т. В. (2017). витоки та засади наукового розвитку і практичного втілення педології в Україні: дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук: спец. 13.00.01 «загальна педагогіка та історія педагогіки» / т. в. Янченко, 4.
Опубліковано
2020-02-03
Як цитувати
Шевченко, В. (2020). Розвиток систем спеціальної освіти в україні та польщі (проблематика дослідження). Особлива дитина: навчання і виховання, 3(92), 23-34. https://doi.org/10.33189/ectu.v3i92.29