До проблеми диференційованого навчання в інклюзивному просторі

  • Олена Хохліна Національний авіаційний університет
Ключові слова: диференційоване навчання, інклюзивний простір, індивідуально-типологічні особливості дитини, діти з порушеннями розвитку

Анотація

Проблема диференційованого навчання у сучасній психолого-педагогічній науці набуває нового звучання щодо освіти дітей з особливими потребами в інклюзивному просторі. У сучасній науці диференційоване навчання розглядається у контексті необхідності та можливості гуманізації освіти, як технологія особистісно орієнтованої педагогіки. В основу диференційованого навчання покладено положення про необхідність врахування індивідуальних (індивідуально-типологічних) особливостей дитини.

Наведено класифікацію індивідуальних особливостей учнів, які мають враховуватися в диференційованому навчанні. З-поміж них особливе місце відводиться специфічним особливостям розвитку дітей з особливими потребами (різної нозології, структури дефекту тощо), відповідно до яких здійснюється навчально-виховний та корекційний вплив в умовах інклюзивного закладу.

Розкрито суть диференційованого навчання як педагогічної технології, розглянуті можливості її застосування в освіті дітей із порушеннями розвитку

Посилання

1. Аніщенко О. В. Сучасні педагогічні технології: курс лекцій / о. в. аніщенко, н. і. Яковець; за заг. ред. н. і. Яковець. – ніжин: вид-во ндУ ім. М. Гоголя, 2007. – 199 с.
2. Выготский Л. С. Собр. соч.: в 6-ти т. / Л. С. выготский. – М.: Педагогика, 1982. – т. 5. –368 с.
3. Гозова А. П. Изучение психического развития аномальных детей / А. П. Гозова, Ю. А. Кулагин, В. И. Лубовский и др. //Дефектология. – 1983. – № 6. – С.7 – 12.
4. Катаева А. А. дошкольная олигофренопедагогика / а. а. катаева, е. а. Стребелева. –М.: Гуманит. изд. Центр вЛадоС, 2001. – С. 92 – 102.
5. Лубовский В. И. общие и специфические закономерности развития психики аномальных детей / в.и. Лубовский // дефектология. – 1971. – № 6. – С. 15 – 19.
6. Малафіїк І. В. дидактика / і. в. Малафіїк. – к.: кондор, 2009. – 406 с.
7. Мерсіянова Г. М. Принципи навчання / Г. М. Мерсіянова // основи спеціальної дидактики / за ред. і. Г. Єременка. – к. : рад. Шк., 1986. – С. 29 – 43.
8. Никитина М. И. Проблемы интеграции детей с особенностями развития / М. и. никитина // инновационные процессы в образовании. – СПб, 1997. – С. 147 – 165.
9. Никитина М. И. Соотношение дифференцированного и интегрированного обучения / М.и. никитина // интегрированное обучение: Проблемы и перспективы. – СПб, 1996. – С. 67 – 76.
10. основы обучения и воспитания аномальных детей / Под общ. ред. а. и. Дьячкова. – М.: Просвещение, 1965. – 343 с.
11. Рубинштейн С. Л. основы общей психологи / С. Л. рубинштейн. – СПб.: Питер, 2007. – 713 с.
12. Савченко О.Я. дидактика початкової школи / о. Я. Савченко. – к.: абрис, 1997. – 406 с.
13. Фіцула М. М. Педагогіка / М. М. Фіцула. – к., 2002. – 528 с.
14. Хохліна О. П. Психолого-педагогічні основи корекційної спрямованості трудового навчання учнів з вадами розумового розвитку / о. П. хохліна. – к. : Пед. думка, 2000.—288 с.
15. Шахмаев Н. М. дифференциация обучения в средней общеобразовательной школе / н. М. Шахмаев // дидактика средней школы: некоторые проблемы современой дидактики / Под ред. М. н. Скаткина. – М.: Просвещение, 1982. – С. 269 – 296.
Опубліковано
2020-02-03
Як цитувати
Хохліна, О. (2020). До проблеми диференційованого навчання в інклюзивному просторі. Особлива дитина: навчання і виховання, 2(91), 21-32. https://doi.org/10.33189/ectu.v2i91.22