Особливості діагностики комунікативної діяльності учнів із затримкою психічного розвитку

  • Ольга Бабяк Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
Ключові слова: затримка психічного розвитку, комунікативна діяльність, шкільний вік, компоненти комунікативної діяльності, ускладнене спілкування, взаємодія, міжособистісні контакти

Анотація

На основі теоретичних та емпіричних методів дослідження було визначено особливості функціонування мотиваційного, операційного та когнітивного компонентів комунікативної діяльності. Мотиваційний компонент дає змогу виявити особистісні та соціальні потреби, які визначають комунікативну активність особистості, операційний — комунікативну поведінку, яка відповідає нормам поведінки у суспільстві і здійснюється за допомогою саморегуляції; когнітивний — комунікативну компетентність та культуру, які визначаються комунікативними якостями, знаннями, вміннями, навичками, здібностями.

Результати дослідження дають підстави стверджувати, що в учнів із ЗПР комунікативна діяльність сформована недостатньо, а саме: переважання домінантних форм поведінки з негативним ставленням до однолітка зі спільної діяльності, що характеризується низькою потребою в спілкуванні, афективними проявами поведінки, конфліктністю, обмеженістю комунікативних можливостей; високим рівнем конфліктності, підвищеним рівнем агресивності, що виражається в афективних, розгальмованих формах відхилень в емоційно-вольовій сфері; низьким рівнем взаємодій з оточуючими, низьким рівнем розвитку потреби в спілкуванні з навколишніми людьми, недосконалістю комунікативних засобів здійснення контактів. Низький стан сформованості компонентів комунікативної діяльності призводить до значних труднощів, що виникають під час взаємодії один з одним, а це впливає на подальшу соціалізацію та інтеграцію у соціум.

 

Посилання

1. Бабяк О. О. особливості афективного компонента міжособистісних стосунків у підлітків із зПр в шкільній групі / о. о. бабяк // актуальні питання корекційної освіти. – 2012. – вип. 3. – с. 282–290.
2. Еникеев М. И. социальная психология / М. и. еникеев. — М.: Приор, 2000. — 160 с.
3. Омельченко І. М. Простір комунікативної діяльності дошкільників із затримкою психічного розвитку: структура, чинники недорозвитку, умови формування / і. М. Омельченко // збірник наукових праць кам’янець-Подільського національного університету імені івана огієнка / за ред. о. в. Гаврилова, в. і. співака. – вип. XX в двох частинах, частина 2. серія: соціальнопедагогічна. – кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2012. – с. 380–390.
4. Прохоренко Л. І. особливості мотиваційного компоненту саморегуляції у молодших школярів із затримкою психічного розвитку в навчальній діяльності / л. і. Прохоренко // освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. –2012. – вип. 3(1). -–с. 129–133.
5. Петровский А. В. социальная психология коллектива / а. в. Петровский, в. в. Шпалинский. ‐ М.: Просвещение, 1978. ‐ 176 с.
6. Ferguson C.J. the effectiveness of school-based anti-bullying programs: a meta-analytic review / C. J. Ferguson, C. San Miguel, J. C. Kilburn //Crim Justice Rev. —2007. —32(4). — р. 401–414.
7. Xin Z. the Differences of Social Anxiety of Adolescents with Different Sociometric Status / Z. Xin, lChi, B. liu // Chinese Mental health Journal. —2004. —Vol 18(4). — 231–232.
Опубліковано
2020-01-27
Як цитувати
Бабяк, О. (2020). Особливості діагностики комунікативної діяльності учнів із затримкою психічного розвитку. Особлива дитина: навчання і виховання, 1(90), 67-75. https://doi.org/10.33189/ectu.v1i90.19