Особистісний потенціал дитини старшого дошкільного віку із моторною алалією: психологічні особливості розвитку

  • Наталія Пахомова олтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
  • Інна Баранець Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Ключові слова: потенціал, комунікативна компетентність, мовлення, пізнавальні процеси, діти із моторною алалією

Анотація

Розглянуто та проаналізовано проблему взаємозв’язку мовлення та пізнавальних процесів дітей дошкільного віку крізь призму тісної взаємодії мислення і мовлення у контексті комунікативномовленнєвої діяльності. Висвітлено потенціал психологічних властивостей старших дошкільників із моторною алалією, що забезпечує дитині самореалізацію через спілкування з іншими людьми та через вплив на них. З’ясовано, що будь-який найпростіший комунікативний акт передбачає участь усіх когнітивних процесів. Доведено, що важливим для досягнення ефективності логопедичної роботи є цілеспрямоване формування та розвиток у дітей старшого дошкільного віку як мовленнєвої функції, так і пізнавальної сфери: відчуття, сприймання, пам’яті, уяви, уваги та мислення, що не лише має вагомий вплив на процес становлення особистості дошкільника, в й впливає на формування його комунікативних знань, умінь та навичок. Обґрунтована доцільність вивчення психологопедагогічних особливостей цієї категорії дітей, що виступає необхідною складовою корекційного процесу і є передумовою комунікативної діяльності та спілкування загалом.

Посилання

1. Бодалев А. А. личность и общение: избранные труды / а. а. Бодалев. – М.: Международная педагогическая академия, 1995.– 328 с.
2. детская логопсихология: учеб. пособие / [денисова о. а., захарова т. в., поникарова в. н. и др.] ; под. ред. в. и.селиверстова. – М: владос, 2008. – 175 с.
3. Жуков Ю. М. диагностика и развитие компетентности в общении: практическое пособие / Ю. М. жуков , л. а. петровская, п. в. растянников – киров: ЭниоМ, 1991. – 95 с.
4. Ковшиков В. А. Экспрессивная алалия / в. а. ковшиков. – М.: «институт общегуманитарных исследований», 2001. – 96 с.
5. Конопляста С. Ю., Сак Т. В. логопсихологія: навчальний посібник / с. Ю. Конопляста, т. в. сак; за ред. М. к. Шеремет. – к.: знання, 2010. – 293 с.
6. Максимова Р. А. коммуникативный потенциал человека и его влияние на разные стороны жизнедеятельности. дис. … канд. психол. наук: спец. 19.00.05 «социальная психология» / р. а. Максимова. – л., 1981.– с.132.
7. Марков В. А. потенциал личности [текст] / в. а. Марков, Ю. в. синягин // Мир психологии. – 2000. – № 1. – с. 250–261
8. Мартиненко І. В. психологічні засади формування комунікативної діяльності дітей старшого дошкільного віку з системними порушеннями мовлення. дис.…докт. психол. наук /
і. в. Мартиненко. – к., 2017. – 500 с.
9. Пахомова Н. Г., Кононова М. М. спеціальна психологія [текст]: навч. посіб. для студ. спец. 6.010105 – «корекційна освіта» / н. г. пахомова, М. М. кононова; пнпу ім. в. г. короленка. – полтава: тов «асМі», 2015. – 357 с.
10. Піроженко Т.О. комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільника / т. о. піроженко. – тернопіль: Мандрівець, 2013. – 152 с.
11. самохвалова а. г. коммуникативные трудности ребенка: проблемы, диагностика, коррекция: учеб.-метод. пособ. / а. г. самохвалова. – спб., речь, 2011. – 432 с.
12. словник української мови: в 11 тт. / ан урср. інститут мовознавства; за ред. і. к. Білодіда. – к.: наукова думка, 1970–1980. – т. 7. – с. 402.
13. Соботович Е. Ф. речевое недоразвитие у детей и пути его коррекции (дети с нарушением интеллекта и моторной алалией): учеб. пособие для студентов / е. Ф. соботович. – М.: классике стиль, 2003. – 160 с.
Опубліковано
2020-01-16
Як цитувати
Пахомова, Н., & Баранець, І. (2020). Особистісний потенціал дитини старшого дошкільного віку із моторною алалією: психологічні особливості розвитку. Особлива дитина: навчання і виховання, 4(89), 75-87. https://doi.org/10.33189/ectu.v4i89.11