Концептуальна модель використання МКФ-ДП в інклюзивному навчальному процесі

  • Еляна Данілавічютє Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
Ключові слова: пристосувальне освітнє середовище, концептуальна модель МКФ, інклюзивний навчальний процес, типологія особливих освітніх потреб.

Анотація

Представлено сучасні уявлення про створення умов для комфортного функціонування дитини з ООП у дитячому колективі. Розкрито провідну роль пристосувального освітнього середовища у контексті перебігу означеного процесу, що підтверджує необхідність здійснення його ретельного аналізу з метою оцінки якості життєдіяльності дитини з ООП й визначення заходів для подальшого вдосконалення умов її розвитку. Репрезентовано структуру Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності, здоров’я дітей та підлітків (МКФ-ДП) як сучасного інструменту, що дає змогу скласти об’єктивне уявлення про стан дитини на основі обліку характеристик її розвитку та впливу на неї навколишнього середовища; концептуальну модель використання МКФ-ДП в інклюзивному навчальному процесі; алгоритм створення «пристосувань» з опорою на аналіз особливих освітніх потреб; типологію особливих освітніх потреб і їхню ієрархічну структуру, що виступає у якості основи подальшої педагогічної підтримки дітей з урахуванням необхідних «пристосувань».

Посилання

1. Данілавічютє Е. А., Литовченко С. В. стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі: навчально-методичний посібник / за ред. а. а. колупаєвої. – к.: видавнича група «а.с.к.», 2012. – 350 с.
2. Данілавічютє Е. А. закономірності виникнення, сутність та місце інклюзії у єдиній системі освіти в україні. / е. а. данілавічютє // особлива дитина: навчання та виховання. – 2013. – № 1. – с. 2–8.
3. Данілавічютє Е. А. діти з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі. / е. а. данілавічютє // особлива дитина: навчання та виховання. – 2018. – № 3. – с. 7–19.
4. Колупаєва А. А. від сегрегації до інклюзії // дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: наук.- метод. зб. випуск 6. – к.: науковий світ, 2005. – с. 52–56.
5. Основи інклюзивної освіти. навчально-методичний посібник / за заг. ред. а. а. колупаєвої – к: « а. с. к. », 2012. – 308 с.
6. Програмно-методичний комплект «професійне співробітництво в інклюзивному навчальному закладі»: колупаєва а. а., данілавічютє е. а., литовченко с. в. професійне співробітництво в інклюзивному навчальному закладі: навчально-методичний посібник. – к.: видавнича група «а.с.к.», 2012. – 197 с. – (серія «інклюзивна освіта»)
7. Kolupayeva A., Taranchenko О., Danilavichute E. (2014), Special Education today in ukraine, in Anthony F. Rotatori , Jeffrey p. Bakken , Sandra Burkhardt, Festus E. Obiakor, umesh Sharma (ed.) Special Education International perspectives: practices Across the Globe (Advances in Special Education, Volume 28) Emerald Group publishing limited, pp. 311–351.
Опубліковано
2020-01-16
Як цитувати
Данілавічютє, Е. (2020). Концептуальна модель використання МКФ-ДП в інклюзивному навчальному процесі. Особлива дитина: навчання і виховання, 4(89), 53-64. https://doi.org/10.33189/ectu.v4i89.9