Діагностика фізичного стану дітей молодшого шкільного віку зі складними порушеннями розвитку

  • Наталія Лещій Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Ключові слова: фізичний стан, діагностика, діти, складні порушення розвитку.

Анотація

Діти зі складними порушеннями розвитку мають свої специфічні особливості розвитку, що потрібно враховувати під час реалізації фізкультурно-оздоровчої роботи. Система оперативного оцінювання фізичного розвитку і результатів фізкультурно-оздоровчої роботи є невід’ємною частиною планування та оцінювання ефективності розробленого плану корекційно-оздоровчої роботи з дітьми, які мають складні порушення розвитку. Результати проведеного дослідження свідчать про недостатність фізичного розвитку дітей зі складними порушеннями розвитку. Встановлено, що у здорових хлопчиків значення індексу Кетле було вірогідно більше на 1,49 кг/м2 (р<0,05) порівняно з хлопчиками, що мають складні порушення розвитку, екскурсії грудної клітки – на 2,9 см (р<0,001), життєвої ємності легень – на 120,40 мл (р<0,01), силового індексу – на 22,50 % (р<0,001). У дівчаток, що мають складні порушення розвитку, значення індексу Кетле було вірогідно менше на 1,19 кг/м2 (р<0,05) порівняно зі здоровими однолітками, екскурсії грудної клітки – на 2,5 см (р<0,001), життєвої ємності легень - на 120,60 мл (р<0,01), силового індексу – на 22,50 % (р<0,001).

 

Посилання

1. Басилова Т. А. воспитание и обучение детей дошкольного возраста со сложными и множественными нарушениями. специальная дошкольная педагогика: учеб. пособие / т. а. Басилова. – М. : академия, 2001. – с. 278–299.
2. Гладких Н. В. діагностика стану розвитку загальної та дрібної моторики у дітей молодшого шкільного віку з комплексними порушеннями опорно-рухового апарату, інтелекту та зору / н. в. Гладких // актуальні питання корекційної освіти: зб. наук. праць: вип. 6, 2015. – т. 2. – с. 26–41.
3. Івахненко А. А. розвиток психомоторної функції глухих дітей молодшого шкільного віку засобами рухливих ігор : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / а. а. івахненко. – державний заклад «південноукраїнський національний педагогічний університет імені к. д. Ушинського». – одеса, 2012. – 200 с.
4. Мёдова Н. А. обучение и развитие детей со сложными комплексными нарушениями: метод. рекомендации / н. а. Медова. – томск, 2013. – 44 с.
5. Миронава С. П. корекційна психопедагогіка. олігофренопедагогіка: підручник / с. п. Миронова. – кам’янець-подільський: кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка, 2015. – 312 с.
6. Назарова Н. М. специальная педагогика : учебник для студ. Учреждений высш. проф. образования / н. М. назарова. – М. : издательский центр «Академия», 2013. – 384 с.
7. Супрун М. О. теорія і практика корекційного навчання дітей з обмеженими розумовими можливостями в Україні (друга половина хіх – перша половина хх століття): дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.03 / М. о. супрун. Інститут спеціальної педагогіки апн України. – київ, 2008. – 598 с.
Опубліковано
2020-02-03
Як цитувати
Лещій, Н. (2020). Діагностика фізичного стану дітей молодшого шкільного віку зі складними порушеннями розвитку. Особлива дитина: навчання і виховання, 3(92), 76-83. https://doi.org/10.33189/ectu.v3i92.34