Корекційні прийоми реалізації індивідуального підходу в умовах спеціального навчання учнів з комплексними порушеннями

  • Ірина Родименко КЗО «Багатопрофільний навчально- реабілітаційний ресурснометодичний центр корекційної роботи та інклюзивного навчання» ДОР»
  • Оксана Михайленко КЗО «Багатопрофільний навчально- реабілітаційний ресурснометодичний центр корекційної роботи та інклюзивного навчання» ДОР»
Ключові слова: комплексні порушення, учні з порушеннями слуху, корекційне навчання, індивідуальний підхід, альтернативні методи комунікації

Анотація

Розглянуто проблеми організації індивідуального навчання дітей із складними порушеннями психофізичного розвитку в умовах сучасної України. Наведено прийоми реалізації індивідуального підходу в навчанні учнів із комплексними порушеннями в умовах спеціального навчання.

Посилання

1. альтернативні методи комунікації.– [електронний ресурс] – режим доступу до ресурсу: https://www.medel.com/support/rehabilitation/rehabilitation-downloads.
2. Антибура Ю. О. індивідуальне навчання дітей зі складними порушеннями психофізичного розвитку як психолого-педагогічна проблема / Ю. о. антибура // вісник дніпропетровського університету ім. альфреда нобеля. – серія «педагогіка і психологія». педагогічні науки, № 2 (10). – 2015. [електронний ресурс] – режим доступу до ресурсу: http://pedpsy.duan.edu.ua/images/stories/Files/2015-2/11.pdf.
3. Базовий компонент дошкільної освіти [Богуш а. М., Бєлєнька Г. в., Богініч о. л. Та ін.]; наук. керівник: а. М. Богуш, дійсний член напн України, проф., д. п. н. – к. : тов «МЦФер−Україна», 2012. – 26 с.
4. Бондар В. інтеграція навчання дітей-інвалідів і дітей з обмеженими фізичними та розумовими можливостями: за і проти //діти з обмеженими фізичними та розумовими можливостями в системі корекційного навчання і виховання: Матер. Міжнар. наук.-практ. Конф. 27–28 травня 1997 р. / ред. кол.: в. і. Бондар та ін.– к., 1997.– с. 7–9.
5. в Україні зростає кількість дітей з особливими потребами. – [електронний ресурс] – режим доступу до ресурсу: https://www.obozrevatel.com/ukr/health/mamaclub/v-ukrainizrostae-kilkist-ditej-z-osoblivimi-potrebami.htm.
6. діти зі складною структурою дефекту [електронний ресурс] – режим доступу до ресурсу: https://stud.com.ua/46688/pedagogika/diti_skladnoyu_strukturoyu_defektu.
7. Єжова Т.Є. альтернативна комунікація як засіб соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями життєдіяльності [ електронний ресурс] – режим доступу до ресурсу: http://ap.uu.edu.ua/article/102.
8. Жигорева М. В. дети с комплексными нарушениями в развитии: педагогическая помощь. – М.: академия, 2006. – 240 с.
9.Засенко В., Колупаєва А. Шляхи інтеграції дітей з порушеннями слуху у суспільство // Громадянська освіта та соціалізація дітей з вадами слуху: 36. наук.-метод. матер.– к., 2002.– с. 48–50.
10. інноваційні аспекти педагогічно-діагностичної діяльності закладів освіти по реабілітації дітей з вадами у розвитку [текст] : метод. посіб. / Голов. упр. освіти і науки дніпропетр. Обл. держ. адмін., дніпропетр. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, кзо «Багатопроф. навч.-реабілітац. центр» дніпропетр. обл. ради. – д. : [б. и.], 2009 . вип. 1 / упоряд. і. М. родименко. – 2009. – 74 с.
11. Колупаєва А. А.,. діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі: початкова ланка. / колупаєва а. а.,, таранченко о. М./ – к.: «атопол», 2010.
12. Леонтьев А. Н. Язык, речь, речевая деятельность [текст] / а. н. леонтьев. – М. : просвещение, 2007. – 289 с.
13. Обухівська А. Г. Методичні та організаційні питання діагностико-консультативної діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій / а. Г. обухівська, т. д. Ілляшенко, т. в. Жук та ін. – київ : УнМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2017. – 78 с.
14. Рібцун Ю. В. дошкільнятко: корекційно-розвивальна та навчально-виховна робота з дітьми з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення : навч.-метод. посіб. / Ю. в. рібцун. – к., 2014. – 238 с.
15. Родименко І. М. іноваційні технології інклюзії в навчально-виховному процесі у багатопрофільному навчально-реабілітаційному ресурсно-методичному центрі корекційної роботи та інклюзивного навчання / і. М. родименко // освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. – 2014. – вип. 7. – с. 98–102. – режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2014_7_16.
16. статистичні дані/ Міністерство освіти і науки України. [електронний ресурс]. – режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/statistichni-dani.
17. Хохліна О. П. корекційно-розвивальна робота в спеціальних закладах освіти для дітей з порушеннями психофізичного розвитку: теоретичний аспект проблеми [електронний ресурс] / о. п. хохліна – режим доступу до ресурсу: http://ap.uu.edu.ua/article/416.
Опубліковано
2020-02-03
Як цитувати
Родименко, І., & Михайленко, О. (2020). Корекційні прийоми реалізації індивідуального підходу в умовах спеціального навчання учнів з комплексними порушеннями. Особлива дитина: навчання і виховання, 3(92), 7-22. https://doi.org/10.33189/ectu.v3i92.28