Прийоми і методи реабілітації дітей з комплексними порушеннями псіхофі-фізіологічних розвитку. Реалізація індивідуального підходу

  • Оксана Михайленко КЗО «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний ресурсно-методичний центр корекційної роботи та інклюзивного навчання» ДОР»
Ключові слова: комплексні порушення, учні з порушеннями слуху, корекційне навчання, індивідуальний підхід, альтернативні методи комунікації

Анотація

Розглянуто проблеми організації індивідуального навчання дітей зі складними порушеннями психофізичного розвитку в умовах сучасної України. Наведено методи реалізації індивідуального підходу в навчанні учнів з комплексними порушеннями в умовах багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру.

Посилання

1. альтернативні методи комунікації. – [електронний ресурс] – режим доступу до ресурсу: https://www.medel.com/support/rehabilitation/rehabilitation-downloads.
2. Антибура Ю. О. індивідуальне навчання дітей зі складними порушеннями психофізичного розвитку як психолого-педагогічна проблема [електронний ресурс] / Ю.о. антибура // віСник дніПроПетровСькоГо УніверСитетУ іМені аЛьФреда ноБеЛЯ. Серія «ПедаГоГіка і ПСихоЛоГіЯ». Педагогічні науки, № 2 (10). – 2015. – режим доступу до ресурсу: http://pedpsy.duan.edu.ua/images/stories/Files/2015-2/11.pdf.
3. Базовий компонент дошкільної освіти [Богуш а. М., Бєлєнька Г. в., Богініч о. Л. Та ін.]; наук. керівник: а. М. Богуш, дійсний член наПн України, проф., д. п. н. – к. : тов «МЦФер−Україна», 2012. – 26 с
4. Бондар В. інтеграція навчання дітей-інвалідів і дітей з обмеженими фізичними та розумовими можливостями: за і проти //діти з обмеженими фізичними та розумовими можливостями в системі корекційного навчання і виховання: Матер. Міжнар. наук.-практ. конф.
27– 28 травня 1997 р. / ред. кол.: в. і. Бондар та ін.– к., 1997.– С. 7– 9.
5. в Україні зростає кількість дітей з особливими потребами. - [електронний ресурс] – режим доступу до ресурсу: https://www.obozrevatel.com/ukr/health/mamaclub/v-ukrainizrostae-kilkist-ditej-z-osoblivimi-potrebami.htm.
6. діти зі складною структурою дефекту. – [електронний ресурс] – режим доступу до ресурсу: https://stud.com.ua/46688/pedagogika/diti_skladnoyu_strukturoyu_defektu.
7. Єжова т.Є. альтернативна комунікація як засіб соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями життєдіяльності [ електронний ресурс] - режим доступу до ресурсу: http://ap.uu.edu.ua/article/102.
8. Жигорева, М. в. дети с комплексными нарушениями в развитии: педагогическая помощь. – М.: академия, 2006. – 240 с.
9. Засенко В., Колупаєва А. Шляхи інтеграції дітей з порушеннями слуху у суспільство // Громадянська освіта та соціалізація дітей з вадами слуху: 36. наук.-метод. матер.– к., 2002.– С. 48 – 50.
10. інноваційні аспекти педагогічно-діагностичної діяльності закладів освіти по реабілітації дітей з вадами у розвитку [текст] : метод. посіб. / Голов. упр. освіти і науки дніпропетр. обл. Держ. адмін., дніпропетр. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, кзо «Багатопроф. навч.-реабілітац. Центр дніпропетр. обл. ради». – д. : [б. и.], 2009 . вип. 1 / упоряд. і. М. родименко. – 2009. – 74 с.
11. Колупаєв А. А., діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі: початкова ланка. / колупаєва а. а., таранченко о. М.../ – к.: «атоПоЛ», 2010.
12. Леонтьев А. Н. Язык, речь, речевая деятельность [текст] / а. н. Леонтьев. – М. : Просвещение, 2007. – 289 с.
13. Обухівська А. Г. Методичні та організаційні питання діагностико-консультативної діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій / а. Г. обухівська, т. д. Ілляшенко, т. в. Жук та ін. – київ : УнМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2017. – 78 с.
14. рібцун Ю. в. дошкільнятко: корекційно-розвивальна та навчально-виховна робота з дітьми з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення : навч.-метод. посіб. / Ю. в. рібцун. – к., 2014. – 238 с.
15. родименко і. М. іноваційні технології інклюзії в навчально-виховному процесі у багатопрофільному навчально-реабілітаційному ресурсно-методичному центрі корекційної роботи та інклюзивного навчання / і. М. родименко // освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. – 2014. – вип. 7. – С. 98–102. режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ujRN/ooop_2014_7_16.
16. Статистичні дані/ Міністерство освіти і науки України. [електронний ресурс]. – режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/statistichni-dani
17. Хохліна О. П. корекційно-розвивальна робота в спеціальних закладах освіти для дітей з порушеннями психофізичного розвитку: теоретичний аспект проблеми. – [електронний ресурс] / о. П. хохліна – режим доступу до ресурсу: http://ap.uu.edu.ua/article/416.
18. Эльконин Д. Б. Психология игры [текст] / д. Б. Эльконин. – М. : владос, 1999. – 359 с. 39. ЛоГо-арт [електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.logoped.in.ua
Опубліковано
2020-02-03
Як цитувати
Михайленко, О. (2020). Прийоми і методи реабілітації дітей з комплексними порушеннями псіхофі-фізіологічних розвитку. Реалізація індивідуального підходу. Особлива дитина: навчання і виховання, 2(91), 48-64. https://doi.org/10.33189/ectu.v2i91.24