Культурологічний підхід у парадигмі фізкультурнооздоровчої роботи з дітьми зі складними порушеннями розвитку

  • Наталія Лещій Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського
Ключові слова: культура, фізична культура, фізичне виховання, культурологічний підхід, оздоровлення, фізкультурно-оздоровча робота, порушення розвитку, діти зі складними порушеннями розвитку, оздоровча парадигма.

Анотація

Проаналізовано сутність та специфіку поняття «культура». Виявлено основні засади культурологічного підходу організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми зі складними порушеннями розвитку. Зокрема, з’ясовано сутність цього поняття, а також значущі з педагогічного погляду взаємозв’язки. Розглянуто складники культурологічного підходу до фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми зі складними порушеннями розвитку, до яких віднесено валеологічну культуру, фізичну культуру та культуру здоров’я. З’ясовано, що організація фізкультурно-оздоровчої роботи з такими дітьми спрямовується на фізичну реабілітацію здоров’я, усунення психічних переживань, небажаних негативних настанов, невпевненості у своїх силах щодо можливого погіршення здоров’я, рецидиву хвороби тощо.

Посилання

1. закон україни «про схвалення концепції загальнодержавної програми «здоров’я 2020: український вимір». режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1164-2011-%D1%80.
2. закон україни «про фізичну культуру та спорт». режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3808-12.
3. Адєєва О. В. підготовка майбутніх учителів до валеологічного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. – автореф. дис. канд. пед. наук. – одеса. 2009 – 20 с.
4. Бабич В. І. підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до формування культури здоров’я школярів / в. і. Бабич автореф. дис. канд. пед. наук. – луганськ, 2006 – 18 с.
5. Гончаренко С. І. український педагогічний енциклопедичний словник. – вид. Друге. – рівне: волинські обереги, 2011. –552 с.
6. Долинський Б. Т. здоров’язбережувальна діяльність учителя початкової школи / Б. т. долинський одеса: видавець М. п. черкасов, 2011 – 249 с.
7. Сущенко Л. П. енциклопедія освіти. здоровий спосіб життя людини: довідкові матеріали. – запоріжжя; 1999. – 89 с.
8. енциклопедія освіти. (апн україни); гол. ред. в.г. кремень. –к: Юрінком інтер, 2008. –1040 с.
9. Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. педагогический словарь. –М.: изд. Центр «академия», 2005. – 448 c.
10. Колбанов В. В. валеология. - санкт-петербург, 2000. – 256 с.
11. національна стратегія розвитку освіти в україні на 2012–2021 роки. режим доступу: http://www.meduniv.lviv.ua/files/info/nats_strategia.pdf.
12. педагогічний словник. / ред. М. д. Ярмаченка. − к. : «педагогічна думка» − 2001. - 516 с.
13. Рудницька О. П. педагогіка: загальна та мистецька / о. п. рудницька педагогіка: загальна та мистецька. – тернопіль: навчальна книга – Богдан, 2005. –360 с.
14. Терехова Е. И. словарь. валеология / е. и. терехова. – М.: Флинта: наука, 2000. – 248 с.
15. Философский энциклопедический словарь / ред. кол. с. с. аверинцев и др. – М:
«сов. энцикл., 1989. – 815 с.
Опубліковано
2020-01-16
Як цитувати
Лещій, Н. (2020). Культурологічний підхід у парадигмі фізкультурнооздоровчої роботи з дітьми зі складними порушеннями розвитку. Особлива дитина: навчання і виховання, 4(89), 65-74. https://doi.org/10.33189/ectu.v4i89.10