До проблеми соціалізації та трудової адаптації дітей з порушеннями інтелектуального розвитку

  • Олена ГОРБАТЮК Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
Ключові слова: освіта, спеціальна педагогіка, діти з порушеннями інтелектуального розвитку, про- фесійно-трудове навчання, соціалізація, адаптація.

Анотація

У статті висвітлено особливості соціалізації та трудової адаптації дітей з порушеннями інтелектуального
розвитку (ПІР), які навчаються в закладах спеціальної освіти. Теоретично обґрунтовано,
що питання соціалізації та адаптації дітей, які мають порушення інтелекту, у спеціальній педагогіці
досі вважається недостатньо висвітленим як у теоретичному, так і практичному плані.
Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні проблем і підходів до їх вирішення в педа-
гогічний галузі щодо соціалізації та трудової адаптації дітей з порушеннями інтелектуального
розвитку. До основних завдань трудової підготовки учнів з особливими освітніми потребами
віднесено: виховання мотивованого життєво-зацікавленого ставлення до праці і формування
відповідних якостей особистості (уміння працювати в колективі, почуття самостійності, само-
ствердження, відповідальності; корекція і компенсація засобами трудового навчання недоліків
фізичного і розумового розвитку; професійна підготовка, яка дає можливість по закінченню
школи працювати на виробництві).
Зазначено, що основна проблема професійно-трудової підготовки школярів з ПІР тісно пов’язана
з їх психофізіологічною готовністю до оволодіння професійно-трудовою діяльністю, а саме: сила,
темп і ритм цілеспрямованих рухів, пасивність та інертність когнітивних процесів.
Розглянуто основні порушення рухової сфери означеної категорії дітей і наведено певні підходи до
розв’язання проблеми соціально-трудової адаптації випускників спеціальних шкіл. Підсумовано,
що вирішення проблем можливе шляхом удосконалення змісту професійно-трудового навчання на
основі формування в учнів з порушеннями інтелектуального розвитку професійно-трудової компе-
тентності – необхідних техніко-технологічних знань, трудових умінь та навичок відповідно до умов
сучасного виробництва. Подальші перспективи вбачаємо в створенні ефективної системи профе-
сійно-трудового навчання в нових соціально-економічних умовах країни.

Посилання

Особлива дитина: навчання і виховання. − № 2 (106). – С. 39-48
Опубліковано
2022-07-18
Як цитувати
ГОРБАТЮК, О. (2022). До проблеми соціалізації та трудової адаптації дітей з порушеннями інтелектуального розвитку. Особлива дитина: навчання і виховання, 106(2), 39-48. https://doi.org/10.33189/ectu.v106i2.104